Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet – 2022

14 Hjemmelsgrunnlag og henvisninger

Dokumentasjonsordningene for elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater, privatister, praksiskandidater, kandidater for fagbrev på jobb  og voksne i videregående opplæring i Læreplanverket for Kunnskapsløftet er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Bestemmelsene om rett til dokumentasjon og utstedelse av ny dokumentasjon for videregående opplæring er gitt i forskrift til opplæringsloven §§ 3-1, 3-35, 3-36, 3-39 til 3-45.

For elever som har fått opplæring ved en privat videregående skole med rett til statstilskudd, gjelder forskrift til friskoleloven. Det er fastsatt tilsvarende bestemmelser om dokumentasjon mv. i denne forskriften, se særlig kapittel 3. Vi gjør oppmerksomme på at når det gjelder beregning av statstilskudd, reguleres dette særskilt gjennom økonomiforskriften til friskoleloven. Det blir ikke vist eksplisitt til disse bestemmelsene her, men de skal følge det samme regelverket. Lenke til forskrift til friskoleloven:

Tilsvarende krav til føring av dokumentasjon mv. gjelder også for voksne, jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 4, med mindre noe annet særskilt fremgår.

Skoleeier må påse at vitnemålsføringen skjer i samsvar med reglene i personopplysningsloven.

14.1 Kontroll av fagsammensetning

Informasjon om krav til fagsammensetning for Læreplanverket for Kunnskapsløftet, jf.
forskrift til opplæringsloven § 1-3, er gitt i rundskriv fra Utdanningsdirektoratet; Udir-1-2021 vedlegg 1.

14.2 Generell studiekompetanse

Minstekravene til generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav til høyere utdanning er fastsatt i forskrift nr. 173 om opptak til høyere utdanning av 31. januar 2007.

14.3 Individuell vurdering

Reglene for individuell vurdering er hjemlet i forskrift til opplæringsloven.

Bestemmelser om ikke bestått opplæring i R94 er gitt i forskrift til opplæringsloven kapittel 24.

14.4 Overgangsordninger fra R94 til Kunnskapsløftet

Det er sendt ut retningslinjer om overgangsordninger fra R94 til Kunnskapsløftet til statsforvaltere, fylkeskommuner og videregående skoler fra Kunnskapsdepartementet av 19.09.2006 for vg1, og til statsforvaltere, fylkeskommuner og videregående skoler fra Utdanningsdirektoratet av 10.09.2007 for vg2 og vg3:

Henvendelser knyttet til innholdet i disse retningslinjene skal gå tjenestevei.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!