Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet – 2023

10 Minoritetsspråklige

10.1 Tilrettelagt treårig løp for elever fra språklige minoriteter

Elever fra språklige minoriteter kan etter fastsatte vilkår bli tatt inn til et tilrettelagt treårig løp i studieforberedende utdanningsprogram. Disse elevene kan få inntil 280 årstimer til styrket opplæring i norsk og engelsk. Slik opplæring fører dere under fellesfag som NOR3001 Norsk vg1, NOR3002 Norsk vg2, NOR3003 Norsk vg3, ENG3001 Engelsk vg1, ENG3002 Engelsk vg2 og ENG3003 Engelsk vg3. Dere fører «Deltatt» i karakterrubrikken for standpunktkarakter, og FAM19 «Utv. omf. i norsk» eller FAM26 «Utv. omf. i eng». Dere fastsetter omfanget lokalt og fører dette for hvert årstrinn som årstimer i 60-minutters enheter. Disse timene kommer i stedet for inntil 280 årstimer som eleven i den ordinære fag- og timefordelingen skal bruke til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram.

Rundskriv Udir-1-2022 pkt. 3.3.

10.2 Elever med rett til særskilt språkopplæring

 Elever som har rett til særskilt språkopplæring, kan få opplæring

  • etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og/eller
  • opplæring etter læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid eller
  • særskilt opplæring etter ordinær læreplan i norsk.

Når eleven har fått tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen i skolen, skal eleven ha opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk eller etter læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid. Dere skal ikke gi vurdering med karakter til de elevene som følger læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Skolen kan bare gi vurdering med karakter i norskfaget etter den ordinære læreplanen i norsk eller læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge. Elever som får opplæring etter  læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid, kan få sluttvurdering etter denne læreplanen på vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram og vg3 studieforberedende utdanningsprogram, samt vg3 og vg4 påbygging til generell studiekompetanse. Dette fremgår av læreplanens vurderingskapittel.

Elever som har rett til særskilt språkopplæring har også etter behov, rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring (opplæring i fag på to språk). Morsmålsopplæringen skal følge læreplan i morsmål for språklige minoriteter. Når elevene er i stand til å følge den ordinære opplæringen på norsk, har de ikke lenger rett på opplæring i morsmål.

Dersom eleven ikke har gått over til ordinær læreplan i norsk ved avsluttet opplæring, skal dere likevel føre koden for det ordinære norskfaget. Eleven kan da ikke få vitnemål, men får kompetansebevis. I rubrikken for standpunktkarakterer fører dere «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) og FAM41 «Språkopplæring. <fagkode grunnleggende norsk og/eller fagkode morsmål >». I fagmerknaden angir dere via koden etter hvilken læreplan den særskilte språkopplæringen er gitt og på hvilket språknivå i læreplanen eleven avsluttet opplæringen. I rubrikken år fører dere det året opplæringen var avsluttet. For fritak fra skriftlig sidemål se punkt 7.1 og 7.3.

Innføringstilbud

Elever som har et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 3-12, og der det er fastsatt at han eller hun skal få hele eller deler av opplæringen i et innføringstilbud, kan det fritas fra vurdering med karakter i hele perioden som han eller hun er i innføringstilbudet. Eleven kan bare fritas fra halvårsvurdering med karakter, ikke fra standpunktvurdering.

Opplæringsloven § 3-12. Forskrift til opplæringsloven §§ 1-17 og 3-21.