Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet – 2024

5. Føring av fravær

Dere skal føre fravær for 8., 9. og 10. årstrinn på vitnemålet. Dere skal føre fraværet i dager og timer. Enkelttimene regnes i 60-minutters enheter. Enkelttimer skal ikke slås sammen til dager. Fravær skal føres med tall, ikke stiplet linje, når eleven ikke har fravær.

For inntil sammenlagt 10 dager i et opplæringsår kan en elev kreve at fravær ikke blir ført på vitnemålet dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes helsegrunner eller innvilget permisjon etter opplæringsloven § 2-11. For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge frem en legeerklæring som dokumenterer det. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes.

Eleven eller foreldrene kan kreve at dere fører årsaken til fraværet på et vedlegg til vitnemålet. Det vil da være foreldrene eller eleven som har ansvaret for å dokumentere årsaken til fraværet og kreve at dette føres på vedlegget. Dere skal bruke VMM16 «Årsak til fravær dokumentert i vedlegg».

Føring av fravær

Vitnemål som viser føring av fravær

Forskrift til opplæringsloven § 3-38.