Samarbeid mellom SFO og helse- og omsorgssektoren

Enkelte barn i SFO kan ha behov for helse- og omsorgstjenester i SFO-tiden. Det er derfor viktig å inkludere SFO i det tverrfaglige samarbeidet rundt disse barna.

SFO er en viktig arena for inkludering, mestring og tilhørighet for barn med behov for særskilt tilrettelegging. For at disse barna skal kunne få et helhetlig og koordinert tilbud er det nødvendig med tverrsektorielt samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og barnehage, skole og SFO.

Skolen har plikt til å samarbeide med relevante kommunale tjenester om vurdering og oppfølging av barn og unge med helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle problemer.

Skoleeier er ansvarlig for å legge til rette for at SFO samarbeider med aktuelle instanser i helse- og omsorgssektoren, slik at barn med behov for særskilt tilrettelegging i SFO får et best mulig tilpasset tilbud. Det er viktig at personalet i SFO får informasjon om barnets behov, slik at de kan tilrettelegge tilbudet på best mulig måte. Skoleeier kan gjøre dette ved å inkludere SFO i møter, sørge for at de får informasjon og veiledning, og sikre at de får medvirke.

Kommunen har plikt til å legge til rette for samarbeid mellom ulike tjenester i kommunen og med andre tjenesteytere der dette er nødvendig.

Samarbeid mellom SFO og hjemmet, skolen og andre tjenester

Individuelle vurderinger

Helse- og omsorgstjenester barnet får gis ut fra individuelle vurderinger. Det er viktig at dette er basert på en helhetstenkning og helhetsvurdering.

Kommunen står relativt fritt til å utforme et tjenestetilbud som dekker barnets behov for nødvendige og forsvarlige tjenester. Barnet har imidlertid rett til å medvirke i valget mellom ulike tjenester og tiltak, og kommunen skal så langt som mulig utforme tjenestetilbudet i samarbeid med barnet. Ved utforming av tjenester skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Medvirkningens form skal tilpasses det enkelte barnets evne til å gi og motta informasjon.

Barnets beste

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn, også når det gjelder samarbeid mellom SFO og helse- og omsorgstjenesten. Barnets behov for helse- og omsorgstjenester i SFO må vurderes individuelt i samarbeid med barnet og foreldre. Skoleeier må sammen med barnets foreldre og helse- og omsorgstjenesten, gjøre en konkret vurdering av hvilke helsetjenester som passer til enhver tid i skolen og SFO.

Barnets rett til å bli hørt

Alle barn skal bli hørt i alle saker som berører dem. Barns medvirkning skal tilpasses barnets evne til å gi og motta informasjon. Skoleeier og skolens ledelse har ansvar for å legge til rette for at ansatte i SFO sikrer barns medvirkning. Medvirkning er en prosess som krever kontinuerlig og planlagt involvering av det enkelte barn.

Taushetsplikt

Det kan være nødvendig å dele informasjon mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og SFO. Helsepersonell har taushetsplikt, som i utgangspunktet er til hinder for å dele informasjon. Det er imidlertid enkelte unntak fra taushetsplikten som kan ha betydning for samarbeidet med SFO. Helsepersonell kan dele informasjon når tjenestemottakeren samtykker til dette. Foreldre kan samtykke på vegne av sine barn. Tjenesteytere kan også dele opplysninger med en som er kjent med opplysningene fra før, eller når ingen hensyn tilsier hemmelighold.

Tjenester og tiltak innen helse- og omsorgssektoren

Uavhengig av organisering vil et bredt spekter av kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten være sentrale i oppfølgingen av barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.

Nedenfor finner dere informasjon om forskjellige helse- og omsorgstjenester som kan være aktuelle for enkelte barn i SFO.

Denne listen er ikke uttømmende, og det vil variere hva det enkelte barn har behov for.

Spesialisthelsetjenestetilbudet til barn og unge

Spesialisthelsetjenesten har tilsvarende ansvar for å yte nødvendige spesialisthelsetjenester, som kommunen har for andre helse- og omsorgstjenester. Spesialisthelsetjenesten står fritt til å organisere tjenestetilbudet ut fra lokale forutsetninger og behov.

Under finner dere oversikt over noen aktuelle tjenester under spesialhelsetjenesten. Dette er ikke en uttømmende liste.