Samarbeid mellom SFO og hjemmet, skolen og andre tjenester

Samarbeid mellom hjemmet, skolen og SFO er avgjørende for et godt og helhetlig SFO-tilbud. I noen tilfeller er SFO også avhengig av å samarbeide med eksterne hjelpetjenester.

Samarbeid mellom SFO og barnets hjem

SFO skal legge til rette for god dialog og samarbeid mellom foreldre og personalet.
Rammeplan for SFO 

Et godt samarbeid med foreldrene til barna gjør det lettere for dere å få innsikt i de enkelte barnas behov, og det blir enklere å gi et godt tilbud. SFO har ansvar for å ta initiativ til og sørge for et godt samarbeid, men SFO og hjemmet er likeverdige deltakere.

En god samarbeidsrelasjon legger grunnlaget for at foreldrene får et positivt syn på SFO. Informasjon og kommunikasjon med foreldre om hverdagshendelser med barna, er med på å bygge gode relasjoner og er sentralt i samarbeidet. 

Samarbeid mellom SFO og skolen

SFO skal samarbeide med hjemmet og skolen for å legge til rette for at de daglige overgangene mellom de ulike arenaene blir gode. SFO bør samarbeide med skolen for å skape en best mulig helhet i hverdagen for barna.
Rammeplan for SFO

Barn og foreldre bør oppleve en helhet og sammenheng i barnas hverdag. Samhandling og samarbeid mellom skole og SFO er viktig for et helhetlig perspektiv på barnas oppvekst og utvikling.

Mange barn både starter og avslutter skoledagen på SFO, og det er gjerne dere i SFO som møter barn og foreldre i overleveringssituasjoner. Ettersom SFO befinner seg i mellomrommet mellom skole og hjem, har SFO gode muligheter til å skape sammenhenger, både i skolehverdagen og i barns hjemmeliv.

Barn søker etter sammenhenger i alle overganger. De leter etter noe kjent, som gjør dem i stand til å delta aktivt i de ulike miljøene. At barna får overføre sin egen kompetanse fra en situasjon til en annen, gjør at handlingsmulighetene deres blir større. Det gir rom for innflytelse i overgangene. Derfor bør dere legge til rette for at barna har mulighet til å knytte sine erfaringer fra en situasjon  til en annen og bruke sin kompetanse på tvers av disse. Dette er igjen av betydning for barns opplevelse av mening.

Samarbeid mellom SFO og andre tjenester

SFO skal samarbeide med skolen, hjemmet og med andre tjenesteytere dersom samarbeidet er nødvendig for å gi det enkelte barnet et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. SFO skal delta i samarbeid om utarbeidelse og oppfølging av tiltak og mål i barnets individuelle plan. I tillegg til samarbeid om enkeltbarn skal SFO også samarbeide med skolen og andre tjenesteytere for å ivareta egne og andre tjenesters oppgaver etter lov eller forskrift.
Rammeplan for SFO 

Noen barn har utfordringer som krever at SFO samhandler med skolen og andre tjenester, for å gjøre det som er best for barnet. Foreldrene er de viktigste samarbeidspartnerne, og det er de som i hovedsak samtykker til hjelp fra andre tjenester.

I noen tilfeller har skolen og SFO egne interne ressurser som kan gi hjelp til god tilrettelegging for barnet. Det kan for eksempel være lærere, spesialpedagoger, miljøterapeuter eller skolehelsetjenesten.

Tverrfaglig samarbeid

Noen ganger involveres eksterne tjenester som ikke hører direkte til hverken skolen eller SFO. Dette kan være pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), barnevernet, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), habiliteringstjenesten (HABU) eller kommunenes sosialtjeneste.

Skolens ledelse har ansvar for å ta initiativ til et samarbeid med de eksterne ressursene. Foreldrene til barnet skal aktivt samtykke til ekstern hjelp, bortsett fra ved melding til barnevernet, ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep.

Å samarbeide med eksterne aktører på tvers av fag og etater er ofte både faglig og tidsmessig krevende. For å bli enige om hovedutfordringen og hvilke tiltak som er mest hensiktsmessig for barnet må alle parter snakke godt sammen og klare å bli enige om felles prinsipper.