Samarbeid mellom SFO og hjemmet, skolen og andre tjenester

Samarbeid mellom hjemmet, skolen og SFO er avgjørende for et godt og helhetlig SFO-tilbud. I noen tilfeller er SFO også avhengig av å samarbeide med eksterne hjelpetjenester.

Samarbeid mellom SFO og barnets hjem

SFO skal legge til rette for god dialog og samarbeid mellom foreldre og personalet.
Rammeplan for SFO 

Et godt samarbeid med foreldrene til barna gjør det lettere for dere å få innsikt i de enkelte barnas behov, og det blir enklere å gi et godt tilbud. SFO har ansvar for å ta initiativ til og sørge for et godt samarbeid, men SFO og hjemmet er likeverdige deltakere.

En god samarbeidsrelasjon legger grunnlaget for at foreldrene får et positivt syn på SFO. Informasjon og kommunikasjon med foreldre om hverdagshendelser med barna, er med på å bygge gode relasjoner og er sentralt i samarbeidet. 

Det er viktig at dere både informerer og involverer foreldre. God informasjon og dialog bidrar til at SFO og hjem støtter hverandre og fokuserer på barnets behov, og til at begge parter tar sitt ansvar. 

Det er lurt å ha retningslinjer for informasjonsflyt og dialog mellom SFO og hjemmet. I tillegg til jevnlig informasjon om hva som skjer i SFO-hverdagen bør foreldrene også få tilgang til overordnede målsettinger, strategier og planer.

Personalet bør dele informasjon om hvert enkelt barn med hverandre. På den måten kan foreldrene få viktig informasjon om barnet sitt, uansett hvem av dere de snakker med.

Det kan også være verdifullt å skape noen sosiale arenaer der foreldre og barn kan bli kjent med andre foreldre, barn og aktiviteter i SFO. Det kan for eksempel være felles sommeravslutning eller foreldrekaffe.

Avklare forventninger 

Foreldregruppen vil møte dere med ulike forventinger, behov og meninger om SFO. Det er viktig å involvere dem, og å avklare hvilke forventinger dere har til hverandre. Dette er særlig viktig når dere møter nye foreldre. Forventningsavklaring skjer gjennom god informasjon og dialog om hva SFO tilbyr og hva som kreves av foreldrene.

Foreldremøter er nyttige for å snakke om forventninger, gi informasjon og gi foreldrene en mulighet til å påvirke og medvirke. Dere bør gjennomføre foreldremøte på SFO i løpet av skoleåret, enten alene eller i tilknytning til skolens foreldremøter. SFO kan også være tema på møtene til skolens samarbeidsutvalg (SU)/driftsstyre, skolemiljøutvalg (SMU) og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU).

Foreldreinvolvering er også et viktig ledd i arbeidet med å utvikle kvaliteten i SFO-tilbudet. Resultater fra foreldreundersøkelser kan inngå som et viktig element i dette arbeidet. 

Samarbeidet mellom SFO og hjemmet kan av og til være utfordrende. Noen foreldre er sårbare i møte med skole og SFO, og kan reagere med sterke følelser. Det kan være lurt å ha en plan for hva dere kan si og gjøre i slike situasjoner. Da vil det være enklere å møte foreldrenes reaksjoner på en god måte, og opprettholde dialogen om hva barnet trenger av hjelp og støtte.

Det er viktig at dere tar imot foreldrenes bekymringer og følelser, slik at dere kan trygge dem på at dere vil det beste for barnet. Barnet, foreldrene, skolen og SFO har hver for seg betydningsfull informasjon om hvordan barnet har det. Det er viktig å dele informasjonen med hverandre for å få et helhetlig bilde av situasjonen og barnets behov.

Det er særlig viktig med god dialog og samarbeid med foreldrene til barn som av ulike grunner har behov for ekstra tilrettelegging. Holdningene dere har til foreldrene påvirker kvaliteten på samarbeidet.

Emosjonelle, fysiske, språklige og kulturelle barrierer kan hindre et positivt samarbeid. Ofte må du som ansatt strekke deg langt for imøtekomme disse utfordringene. Dette kan for eksempel være å lytte i stedet for å gå i forsvar.

Les mer: Å inkludere alle 

Dere bør legge opp samarbeidet mellom SFO og hjemmet slik at barrierer knyttet til språk ikke er til hinder for god dialog. Det kan for eksempel være lurt å bruke tolk i enkelte møter eller å oversette viktig skriftlig informasjon til foreldre som ikke forstår så godt norsk.

Vi har laget en film om det viktige første møtet med nyankomne elever og foreldre, som også viser hvordan SFO er involvert.

Samarbeid mellom SFO og skolen

SFO skal samarbeide med hjemmet og skolen for å legge til rette for at de daglige overgangene mellom de ulike arenaene blir gode. SFO bør samarbeide med skolen for å skape en best mulig helhet i hverdagen for barna.
Rammeplan for SFO

Barn og foreldre bør oppleve en helhet og sammenheng i barnas hverdag. Samhandling og samarbeid mellom skole og SFO er viktig for et helhetlig perspektiv på barnas oppvekst og utvikling.

Mange barn både starter og avslutter skoledagen på SFO, og det er gjerne dere i SFO som møter barn og foreldre i overleveringssituasjoner. Ettersom SFO befinner seg i mellomrommet mellom skole og hjem, har SFO gode muligheter til å skape sammenhenger, både i skolehverdagen og i barns hjemmeliv.

Barn søker etter sammenhenger i alle overganger. De leter etter noe kjent, som gjør dem i stand til å delta aktivt i de ulike miljøene. At barna får overføre sin egen kompetanse fra en situasjon til en annen, gjør at handlingsmulighetene deres blir større. Det gir rom for innflytelse i overgangene. Derfor bør dere legge til rette for at barna har mulighet til å knytte sine erfaringer fra en situasjon  til en annen og bruke sin kompetanse på tvers av disse. Dette er igjen av betydning for barns opplevelse av mening.

Med gode overganger mellom skole- og SFO-tid får barna en sammenheng i dagen, og mulighet for å bruke erfaringene sine på tvers. Erfaringer fra lek og aktiviteter i SFO kan berike skolehverdagen, samtidig som barna kan bruke det de har erfart fra skolen i lek og aktiviteter i SFO.

Barn kan bli inspirert til lek av det de lærer på skolen. Impulsene som for eksempel bøker gir, og samtaler rundt innholdet, kan bli til en spennende rollelek i SFO. På samme måte kan de ta med seg inspirasjon fra matematikktimen inn i for eksempel konstruksjonslek, hyttebygging eller butikklek. Leken kan fungere som «limet» som gjør det mulig for barna å skape sammenheng mellom skole og SFO.

For at barna skal kunne bruke leken på tvers av skole og SFO, må ansatte i skolen og SFO være oppdatert på hva barna erfarer begge steder. Det kan også være lurt å samarbeide slik at lekemateriellet i skolen og SFO er gjenkjennbart for barna.

Skolen og SFO bør være samkjørte på områder som

  • organisering og ledelse
  • mål og planer
  • normer og regler
  • aktiviteter og informasjon

Skolen og SFO bør samordne mål og planer, slik at personalet har en felles plattform for godt samarbeid og oppfølging av barna. Ved å involvere ansatte i både skole og SFO, kan det bli enklere å utforme planer og få gjennomført dem.

For å lykkes med samarbeidet er det lurt med god systematikk og kontinuitet. Skolen og SFO bør ha felles møter med jevne mellomrom, og både ledelsen og ansatte bør være med.

Skolen bør involvere de ansatte i skole og SFO i felles tiltak for kompetanseheving. Det kan for eksempel være opplæring i grensesetting eller voksnes ansvar for å stimulere til lek. Slike tiltak kan gi et utgangspunkt for dialog og felles praksis, og bidra til å bygge gode relasjoner mellom skole og SFO.

Samarbeid mellom SFO og andre tjenester

SFO skal samarbeide med skolen, hjemmet og med andre tjenesteytere dersom samarbeidet er nødvendig for å gi det enkelte barnet et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. SFO skal delta i samarbeid om utarbeidelse og oppfølging av tiltak og mål i barnets individuelle plan. I tillegg til samarbeid om enkeltbarn skal SFO også samarbeide med skolen og andre tjenesteytere for å ivareta egne og andre tjenesters oppgaver etter lov eller forskrift.
Rammeplan for SFO 

Noen barn har utfordringer som krever at SFO samhandler med skolen og andre tjenester, for å gjøre det som er best for barnet. Foreldrene er de viktigste samarbeidspartnerne, og det er de som i hovedsak samtykker til hjelp fra andre tjenester.

I noen tilfeller har skolen og SFO egne interne ressurser som kan gi hjelp til god tilrettelegging for barnet. Det kan for eksempel være lærere, spesialpedagoger, miljøterapeuter eller skolehelsetjenesten.

Tverrfaglig samarbeid

Noen ganger involveres eksterne tjenester som ikke hører direkte til hverken skolen eller SFO. Dette kan være pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), barnevernet, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), habiliteringstjenesten (HABU) eller kommunenes sosialtjeneste.

Skolens ledelse har ansvar for å ta initiativ til et samarbeid med de eksterne ressursene. Foreldrene til barnet skal aktivt samtykke til ekstern hjelp, bortsett fra ved melding til barnevernet, ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep.

Å samarbeide med eksterne aktører på tvers av fag og etater er ofte både faglig og tidsmessig krevende. For å bli enige om hovedutfordringen og hvilke tiltak som er mest hensiktsmessig for barnet må alle parter snakke godt sammen og klare å bli enige om felles prinsipper.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!