Privatisteksamener 2021-22

120 000 privatisteksamener i 2021–22

Det ble avlagt over 120 000 privatisteksamener i skoleåret 2021–22. Forbedringsprivatister gjør det i de fleste tilfeller bedre på eksamen enn førstegangsprivatister. En endring i tellingen gjør at vi ikke kan sammenligne tallene med foregående år. 

Hovedfunn

  • Over 120 000 privatisteksamener i 2021–22
  • Flere skriftlige enn muntlige privatisteksamener og flere privatisteksamener på våren enn høsten
  • Det er flest som tar privatisteksamen i ulike matematikk- og norskfag
  • 3 av 4 privatister har ikke bestått faget fra før
  • Førstegangsprivatister stryker dobbelt så ofte som forbedringsprivatister

Flere skriftlige enn muntlige privatisteksamener

Skoleåret 2021–22 ble det avlagt totalt 120 400 privatisteksamener, hvorav 53 prosent ble tatt på våren og 47 prosent på høsten. Over 76 000 av eksamenene var skriftlige, noe som utgjør 63 prosent av totalt avlagte privatisteksamener.

Flest tar matematikk- og norskfag

Ulike fag innenfor matematikk utgjør halvparten av de 10 største fagene. Andre store fag er Norsk bokmål og Norsk sidemål. I tillegg er det flere eksamener for praksiskandidater som har mange avlagte eksamener, blant annet Helsearbeiderfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Salgsfaget.

Det er omtrent 30 fag som har 1000 eller flere avlagte eksamener. Innenfor disse fagene er det store forskjeller i andelen som strøk til eksamen. I Helsearbeiderfaget, Matematikk 2P-Y og Matematikk R1 strøk over 30 prosent av privatistene. I Samfunnsfag, Samfunnskunnskap, Geografi og Geofag 1 har derimot under 2 prosent strøket. Fagene med høyest strykprosent er alle skriftlige eksamener, mens de med lavest strykprosent er muntlige. Av de store skriftlige eksamensfagene er det Norsk hovedmål og Norsk sidemål som har lavest andel stryk med 5 prosent.

Det er stor forskjell i hvor mange som stryker på skriftlig og muntlig privatisteksamen også totalt sett. På skriftlig eksamen stryker 16 prosent av privatistene, mens det på muntlig eksamen er 4 prosent.

Det samme mønsteret gjelder også for gjennomsnittlig karakter på eksamen. De skriftlige eksamenene har generelt lavere gjennomsnitt enn de muntlige. Helsearbeiderfaget og Matematikk 2P-Y har 2,1 i gjennomsnittskarakter, mens de fleste av de store muntlige eksamensfagene har over 4 i gjennomsnittskarakter. Høyest karaktergjennomsnitt har Geofag 1 med 4,9.

Færrest stryker i Møre og Romsdal

Nesten 21 prosent, 24 900, av alle privatisteksamener ble avlagt i Viken. Oslo har nest flest avlagte privatisteksamener med 20 prosent av alle privatisteksamener, eller om lag 24 000. Det var færrest privatisteksamener i Møre og Romsdal og Nordland.

I alle fylker er det flest som er oppe til skriftlig eksamen. Men andelen som tar en skriftlig eksamen varierer fra 56 prosent i Oslo til 71 prosent i Nordland.

Nesten hver sjette skriftlige privatisteksamen endte med stryk i skoleåret 2021–22. Det var store regionale forskjeller. Strykprosenten på skriftlig eksamen varierte fra 12,2 prosent i Møre og Romsdal til 18,2 prosent i Agder. På muntlig eksamen varierte andel stryk fra 2,3 prosent i Møre og Romsdal til 6,4 prosent i Rogaland.

Mer enn 3 av 4 er førstegangsprivatister

Av 120 400 privatisteksamener var 91 400 tatt av førstegangsprivatister, mens om lag 29 000 var forbedringsprivatister. 8 av 10 var førstegangsprivatister i skriftlige eksamener skoleåret 2021–22. Tilsvarende andel for muntlige eksamener var 7 av 10.

Forbedringsprivatistene gjør det i de fleste tilfeller bedre på eksamen enn førstegangsprivatistene. De har lavere strykandel og høyere karaktersnitt. Til skriftlig eksamen stryker førstegangsprivatistene dobbelt så ofte som forbedringsprivatistene med henholdsvis 17,6 og 8,8 prosent stryk. På muntlig eksamen stryker førstegangsprivatister på 5,4 prosent av eksamenene, mens forbedringsprivatistene stryker på 1,9 prosent av eksamenene.

I enkelte fag er forskjellene veldig store. Det gjelder særlig i de ulike matematikk-fagene. I matematikk R1 strøk 45 prosent av førstegangsprivatistene, mens kun 8 prosent av forbedringsprivatistene strøk.

Førstegangsprivatist og forbedringsprivatist

Det varierer mellom fylkene hvor stor andel av privatisteksamenene som er avlagt av førstegangsprivatister og av forbedringsprivatister. Trøndelag, Oslo og Vestland har rundt 30 prosent forbedringsprivatister. Dette fylker som alle har stor studentbefolkning, og det er sannsynlig at mange tar opp fag her for å komme inn på ønskede studier. Lavest andel forbedringsprivatister er det i Nordland med 15 prosent.

Om statistikken