Flere søker yrkesfag

53 prosent av søkerne til videregående opplæring har i år yrkesfag som førsteønske. Det er en økning på 1 prosentpoeng fra i fjor. Søkningen til teknologi- og industrifag øker mest, men søkningen til bygg- og anleggsteknikk og studiespesialisering går mest ned.

Hovedfunn

  • 53 prosent søker yrkesfaglig utdanningsprogram.
  • Stadig flere jenter søker yrkesfag.
  • Studiespesialisering er fremdeles det største utdanningsprogrammet. 1 av 3 har dette som førsteønske.
  • Søkningen til teknologi- og industrifag øker mest, mens bygg- og anleggsteknikk går mest ned av yrkesfagene.
  • Det er færre søkere til læreplasser i helse- og oppvekstfag for tredje år på rad.

208 000 søkere til skole- eller læreplass

Det er i år 208 000 søkere til videregående opplæring i offentlig skole og lærebedrift. Det er 3 800 flere søkere enn i fjor, og økningen er størst i vg1. Dette er det høyeste søkertallet siden 2018. En av årsakene til de høye søkertallene er det store avgangskullet fra grunnskolen våren 2024. Det går 2 400 flere elever på 10. trinn i år enn det gjorde i fjor.

Søkere til offentlige skoler og læreplass
 20202021202220232024
Vg174 53073 51274 49674 81678 092
Vg264 11864 20162 39763 38463 124
Vg346 42347 51746 45345 52445 939
Læreplass20 73821 60120 85320 30520 723
Totalt205 809206 831204 199204 029207 878

Over halvparten søker yrkesfag

53 prosent av elevene søker seg til et yrkesfaglig utdanningsprogram på vg1. Sammenlignet med i fjor er det en økning på 1 prosentpoeng. Dette er den høyeste andelen søkere til yrkesfag på vg1 siden 2012.

Blant guttene er yrkesfaglig retning mest populært; 59 prosent av guttene har et yrkesfaglig utdanningsprogram som førsteønske på vg1. Denne andelen har vært stabil de siste årene. Blant jentene er det i år 45 prosent som har et yrkesfag som førsteønske. Det er 2 prosentpoeng flere enn i fjor, og den høyeste andelen siden 2012. Sammenlignet med i fjor søker en større andel av jentene helse- og oppvekstfag og frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, og færre søker studiespesialisering.

Store forskjeller mellom fylkene

Finnmark har den høyest andelen søkere til yrkesfag; 71 prosent av søkerne til vg1 har et yrkesfaglig utdanningsprogram som førsteønske. Med unntak av Akershus og Oslo har alle fylkene over 50 prosent søkere til yrkesfag. I Oslo har andelen økt med 2 prosentpoeng fra 25 prosent i fjor, men er fortsatt lavest i landet med god margin.

Sammenlignet med fjoråret har Møre og Romsdal størst økning i andelen som søker yrkesfag. Den var 60 prosent i fjor, og er på hele 67 prosent i år. De andre fylkene har mindre endringer, men andelen søkere til yrkesfag øker i de fleste av fylkene. På grunn av fylkesoppsplittingen er det vanskelig å si noe om utvikling i de nye fylkene, men tallene tyder på at andelen søkere til yrkesfag også øker noe i det som før var Viken, Vestfold og Telemark, og Troms og Finnmark.

Flere søkere til teknologi- og industrifag

Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere på vg1. 12 prosent av alle søkerne til vg1 søker seg til helse- og oppvekstfag. Etter flere år med nedgang, øker i år andelen som søker helse- og oppvekstfag svakt.

Det nest største yrkesfaglige studieprogrammet er teknologi og industrifag, som har 11 prosent av alle søkerne. I 2018 hadde helse- og oppvekstfag nesten dobbelt så mange søkere som teknologi- og industrifag, men forskjellen mellom dem har blitt stadig mindre de siste årene. I noen av fylkene er teknologi- og industrifag større enn helse- og oppvekstfag.

Det er en liten økning på de fleste yrkesfaglige utdanningsprogrammene i år. Unntakene er bygg- og anleggsteknikk og informasjonsteknologi og medieproduksjon, hvor andelen som søker seg til disse programmene er litt lavere enn i fjor.

1 av 3 søker studiespesialisering på vg1

Studiespesialisering er det utdanningsprogrammet med klart flest søkere. Hele 33 prosent av alle søkerne til vg1 har studiespesialisering som førsteønske. Det er 1 prosentpoeng lavere enn i fjor, selv om antall søkere har økt med 400.

Det er nedgang i andelen søkere til de minste studieforberedende utdanningsprogrammene. Musikk, dans og drama går ned i år, etter to år med økning i søkertall. Derimot er det andre år på rad med nedgang i kunst, design og arkitektur og medier og kommunikasjon. Andelen som søker seg til idrettsfag er like stor som i fjor.

Færre søkere til læreplass innen helse- og oppvekstfag

Det er 20 720 søkere til læreplass i 2024, en økning på 420 fra fjoråret. 25 prosent søker seg til teknologi og industrifag, mens i underkant av 1 prosent søker læreplass innen håndverk, design og produktutvikling.

Andelen søkere til læreplass innen teknologi- og industrifag har økt i flere år, og øker i år igjen. Økningen er størst i industrimekanikerfaget. Helse- og oppvekstfag har derimot nedgang i søkere til læreplass for tredje året på rad. Nedgangen er størst i søkere til helsearbeiderfaget. Statistikk over overganger fra vg2 har over flere år vist en økning i andelen elever på helse- og oppvekstfag som tar påbygging til generell studiekompetanse i vg3, i stedet for å gå ut i lære. Dette kommer i tillegg til nedgangen i søkertall til vg1 i perioden 2019-2023.

Sammenlignet med i fjor er det små endringer i fordelingen av søkere til de ulike utdanningsprogrammene. Unntakene er som nevnt helse- og oppvekstfag og teknologi- og industrifag. Ellers er det en liten nedgang for elektro- og datateknologi, og en liten økning for naturbruk.

Søkerne følger tradisjonelle kjønnsmønstre

Søkningen til de ulike utdanningsprogrammene i vg1 følger tydelige kjønnsmønstre. I syv av programmene står det ene kjønnet for 80 prosent eller mer av søkerne. Dette har vært en stabil tendens i mange år.

Andelen jenter er aller størst på frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, helse- og oppvekstfag og kunst, design og arkitektur. I 2018 var 22 prosent av søkerne til helse- og oppvekstfag gutter, mens de i år utgjør kun 14 prosent. Andelen gutter har sunket hvert år siden 2019.

Det er særlig stor andel gutter på teknologi- og industrifag, informasjonsteknologi og medieproduksjon, bygg- og anleggsteknikk og elektro- og datateknologi. De siste årene har stadig flere jenter søkt seg til disse programmene, men denne utviklingen er ikke like tydelig i år. Jenteandelen har gått ned fra fjoråret i både bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag. I elektro- og datateknologi har derimot jenteandelen økt litt.