Fakta om grunnskolen 2022–2023

SFO

Alle kommuner skal ha et tilbud om SFO og i år er det rekordmange barn med SFO-plass. Andelen med heltidsplass er også høyere enn i fjor. Etter to år med korona og lavere deltakelse i SFO er deltakelsen i år høyere enn noen gang.

Hovedfunn

  • Det har aldri gått flere barn i SFO enn skoleåret 2022-2023.
  • Gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling er 2870 kroner for en heltidsplass og 1820 for en deltidsplass
  • 40 prosent av alle SFO-er tilbyr friplasser
  • I store kommuner deltar flere barn i SFO enn i små kommuner

Hva er skolefritidsordningen?

Deltakelsen er høyest i Oslo og lavest i utkantkommuner

Det har vært en økning i deltakelsen på 1. trinn i alle fylker sammenliknet med i fjor. Oslo har flest barn på 1. trinn som deltar på SFO, med 97 prosent. Andelen er lavest i Innlandet, med 86 prosent.

Variasjonen innad i fylkene er imidlertid stor og i Innlandet varierer deltakelsen på 1. trinn fra 100 prosent i Folldal og Tolga kommune til 45 prosent i Etnedal kommune.

Kommunene med lavest deltakelse i SFO for 1.-4. trinn er stort sett mindre utkantkommuner med store avstander. Av de ti kommunene med lavest deltakelse, hadde 9 kommuner en befolkning på under 5000, 7 hadde færre enn 2000 (SSB: 2022, tabell 11342). I kommuner med over 50 000 innbyggere er det flere som benytter seg av SFO-tilbudet, sammenlignet med mindre kommuner.

Det er flere årsaker til at foreldre ikke benytter seg av SFO. I en evaluering NTNU gjennomførte i 2018 svarer de fleste foreldre som har tatt barna sine ut av SFO at de ikke lenger har behov for tilbudet. Mange svarer også at barna ikke ønsker å være på SFO (Wendelborg m.fl.: 2018).

En del foreldre kan ikke benytte seg av SFO-tilbudet fordi det ikke blir dekket skoleskyss fra SFO, bare til og fra skole, noe som blir en barriere for foreldre i utkantkommuner (Wendelborg m.fl.: 2018).

Ni av ti førsteklassinger går på SFO

Seks av ti barn på 1. trinn har heltidsplass på SFO. Deltakelsen faller gradvis fra trinn til trinn og kun 14 prosent av alle 4. klassinger har heltidsplass på SFO. I fjor hadde 58 prosent av elevene på 1. trinn heltidsplass på SFO, mens kun 12 prosent av 4. klassingene hadde heltidsplass. 

Totalt går syv av ti barn på 1.-4. trinn på SFO. Det har vært en økning i antallet barn som deltar i SFO fra i fjor til i år, og det har aldri vært flere barn i SFO enn skoleåret 2022-2023.

På 1. trinn deltar 92 prosent av elevene, en økning på nesten 10 prosentpoeng fra i fjor. Jo eldre barna blir, desto færre deltar på SFO. På 4. trinn deltar 34 prosent.

 

Andel barn i SFO har gått opp de siste årene

Den store økningen kan blant annet skyldes at det ble innført gratis SFO i 12 timer per uke på 1. trinn fra og med høsten 2022. Kommuner kan også søke om tilskudd til å tilby gratis SFO for familier med lav inntekt.

Under koronapandemien gikk SFO-deltakelsen ned. I år er SFO-deltakelsen den høyeste den noensinne har vært.

 Ansatte i SFO

I 2022-2023 jobbet nærmere 19 300 ansatte i SFO. Dette er en økning på over 500 ansatte fra i fjor. 80 prosent av de ansatte i SFO er kvinner. 8 prosent har godkjent lærer- eller barnehagelærerutdanning, mens 42 prosent har fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Store prisforskjeller

I 2022 er gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling uten moderasjon 2870 kroner for en heltidsplass og 1820 for en deltidsplass. Viken har dyrest månedlig foreldrebetaling med 3170 kroner per måned, mens foreldre i Troms og Finnmark betaler minst med 2530 kroner per måned.

Prisen for en SFO-plass bestemmes lokalt, men kan ikke være høyere enn de utgiftene kommunen faktisk har til SFO. Det er vanskelig å direkte sammenligne prisene, fordi åpningstidene og tilbudet kan variere.

Endringer i SFO

40 prosent av alle SFO'er tilbyr friplasser

Friplasser og moderasjonsordninger skal sikre at SFO er tilgjengelig for flere og mange kommuner har ordninger for søskenmoderasjon, inntektsgraderte satser eller friplasser. I skoleåret 2022-2023 hadde 40 prosent av alle skolefritidsordninger friplasser, mot 18 prosent i skoleåret 2013-2014. 38 prosent av SFO'ene har lokale inntektsgraderte satser.

Oslo er blant kommunene som har økt antall friplasser vesentlig de siste årene. Fra 2016-2017 har kommunen gradvis innført gratis deltidsplass for alle førsteklassinger i utvalgte bydeler. Fra skoleåret 2019-2020 gjelder ordningen alle 1.klassinger i hele Oslo, samt for 2.-4 trinn i enkelte bydeler. Fra høsten 2022 ble det innført 12 timers gratis SFO per uke for elever på 1. trinn over hele landet.

1 prosent av elevene på 5.-7.trinn går på SFO

Nærmere 2 200 barn går på SFO på 5.-7. trinn skoleåret 2022-2023. Andelen av elevkullet på 5.-7.trinn som går på SFO har ligget stabilt mellom 0,9 og 1 prosent de siste årene. Dette er barn med særskilte behov og tilbudet de får skal tilrettelegges både utfra barnets alder og funksjonsnivå.

Kommunen skal ha et tilbud om SFO for barn med særskilte behov på 1.-7. trinn, sier opplæringsloven § 13-7. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene, både ute og inne, skal være egnet for formålet. Fra og med 2020 ble SFO på 5.-7. trinn gratis for elever med særskilte behov.

Kilder