Utdanningsspeilet 2022

Skolefritidsordningen (SFO)

I overkant av 150 000 barn deltar i SFO i 2021–2022. SFO er en viktig fritidsarena og har derfor potensial til å fungere som et sosialt inkluderende virkemiddel for blant annet minoritetsspråklige barn og barn med særskilte behov. 

Mange barn går på SFO, særlig på de laveste trinnene

Totalt går 6 av 10 barn på 1.–4. trinn på SFO, og andelen har vært ganske stabil de siste ti årene. Deltakelsen synker med økende trinn. På 1. trinn deltar 83 prosent av elevene, mens på 4. trinn har andelen gått ned til 30 prosent. Over halvparten av alle elevene på 1. trinn har heltidsplass på SFO. Andelen med heltidsplass faller også gradvis med økende trinn, og bare 12 prosent av alle elever på 4. trinn har heltidsplass på SFO.

Skolefritidsordningen (SFO)

Deltakelsen i SFO er høyest i Oslo og lavest i utkantkommuner

Oslo har flest barn på 1. trinn som deltar i SFO, med nesten 96 prosent. Andelen er lavest i Innlandet, med 73 prosent. Variasjonen innad i fylkene er imidlertid stor, og i Nordland varierer deltakelsen fra 96 prosent til 14 prosent mellom kommunene.

Kommunene med lavest SFO-dekning er stort sett små kommuner. I kommuner med over 50 000 innbyggere er det flere som benytter seg av SFO-tilbudet, enn det er i mindre kommuner. Det er også flere i de minste kommunene som slutter å bruke SFO-tilbudet etter 2. trinn. Oslo har flest barn i SFO på 1. trinn, noe som henger sammen med at kommunen tilbyr gratis deltidsplass for alle elever på 1. trinn. I tillegg tilbyr ti bydeler gratis deltidsplass til elever på 2. trinn, og åtte bydeler tilbyr også gratis deltidsplass til elever på 3. trinn (Oslo kommune 2022).

Andelen barn med SFO-plass har økt for alle fylkene fra 2020–2021 til 2021–2022. En årsak til dette kan være moderasjonsordninger som redusert foreldrebetaling grunnet lav inntekt og gratis SFO for barn på 5.–7. trinn med særskilte behov.

Økonomi er avgjørende for deltakelse i SFO

Det er flere årsaker til at foreldre ikke benytter seg av SFO. I en evaluering fra 2018 svarer de fleste foreldrene som har tatt barna sine ut av SFO, at de ikke lenger har behov for tilbudet. En tredjedel oppgir pris som en årsak til å ikke benytte SFO. Denne andelen er større i Oslo enn i andre kommuner. Mange svarer også at barna ikke ønsker å være på SFO (Wendelborg mfl. 2018).

En del foreldre kan ikke benytte seg av SFO-tilbudet fordi det ikke blir dekket skoleskyss fra SFO, bare til og fra skole. For foreldre i utkantkommuner blir det en barriere.

Store prisforskjeller

Prisen for en SFO-plass bestemmes lokalt, men kan ikke være høyere enn de utgiftene kommunen faktisk har til SFO. Skoleåret 2021–2022 var den gjennomsnittlige månedlige foreldrebetalingen 2 300 kroner for en heltidsplass og 1 600 for en deltidsplass, men prisen varierer fra 0 til nesten 4 000 kroner i måneden for en heltidsplass. Det er vanskelig å sammenligne prisene direkte, for åpningstidene og tilbudet kan variere.

Høsten 2022 bestemte regjeringen at alle førsteklassinger over hele landet skal få gratis SFO i tolv timer hver uke. I tillegg til denne nye ordningen vil regjeringen også gi 60 kommuner mulighet til å gi fulltidsplass i SFO til førsteklassinger som kommer fra familier med lav inntekt (Regjeringen 2022).

36 prosent av skolefritidsordningene tilbyr friplasser

Friplasser og moderasjonsordninger skal sikre at SFO er tilgjengelig for flere. Mange kommuner har ordninger for søskenmoderasjon, inntektsgraderte satser eller friplasser. I skoleåret 2021–2022 hadde 36 prosent av alle skolefritidsordninger friplasser, mot 15 prosent i skoleåret 2015–2016.