Utdanningsspeilet 2022

Grunnskolen

Det er rett og plikt til tiårig grunnskoleopplæring i Norge, og hver høst starter i overkant av 60 000 seksåringer på skolen.

Grunnskolene blir stadig færre og større. Det er 25 flere elever per skole enn for ti år siden.

De private grunnskolene utgjør 10 prosent, og antallet har økt med 84 det siste tiåret. Nær 5 prosent av elevene går på en privatskole.

Det har blitt færre elever per lærer etter innføringen av norm for lærertetthet. Høyere lærertetthet ser så langt ikke ut til å gå på bekostning av andre yrkesgrupper i skolen eller andelen lærere uten formell kompetanse.

Nesten 8 prosent av elevene i grunnskolen har spesialundervisning. Halvparten av elevene får spesialundervisningen i sin ordinære klassen.

Over 6 prosent av elevene i grunnskolen har særskilt norskopplæring. 

Elevenes prestasjoner på nasjonale prøver har endret seg relativt lite over tid, med unntak av prestasjonene i engelsk på 5. trinn, som har blitt litt bedre.

Jenter har i snitt høyere karakterer enn guttene i de fleste fag.

Det er færre voksne deltakere i grunnskoleopplæring. Nær 2 av 3 voksne deltakere er kvinner.