Utdanningsspeilet 2022

Antall elever og skoler

I skoleåret 2021–2022 var det 635 000 elever i grunnskolen. De siste ti årene har elevtallet vært nokså stabilt på nasjonalt nivå, men det er store regionale forskjeller. I Oslo har elevtallet økt med 14 prosent de siste ti årene, samtidig har det vært en nedgang på 8 prosent i Nordland.

Færre og større grunnskoler

Tendensen går mot færre og større skoler i Norge. Det var 2 761 grunnskoler i Norge skoleåret 2021–2022, og det er 240 færre enn for ti år siden. Skoleåret 2021–2022 var det i gjennomsnitt 230 elever per skole; 25 flere enn for ti år siden.

Det blir flere av de større skolene og færre av de minste. I dag er det 192 skoler som har 500 eller flere elever. Det er 61 flere enn for ti år siden. Det er særlig de små skolene som blir lagt ned. I 2021 hadde de nedlagte skolene i gjennomsnitt 92 elever det siste året de var i drift.

Størrelsen på skolene varierer mye fra fylke til fylke.

  • I Troms og Finnmark og Nordland har over halvparten av skolene under 100 elever.
  • I Oslo har 40 prosent av skolene 500 elever eller mer, en økning fra 30 prosent i 2012.
  • I Troms og Finnmark er det kun én skole med over 500 elever.

Siden 2012 er det i gjennomsnitt lagt ned 48 skoler og opprettet 24 skoler årlig. Av skolene som er lagt ned de siste ti årene, er 9 prosent 1.–4.-trinns skoler. I løpet av de siste ti årene har antallet 1.–4.-skoler blitt halvert. Spredt bosetning gir høyere utgifter per elev i grunnskolen, det samme gjør lavt elevtall per trinn og små skoler. Også når utgifter til skyss holdes utenfor, har kommuner med små skoler høyere utgifter per elev enn kommuner med større skoler. Lavt elevtall og økonomiske hensyn i kommunen kan altså være årsaker til at en skole legges ned.

Flere private grunnskoler

Det er 277 av grunnskolene som er private, noe som utgjør 10 prosent. De private skolene er i snitt mindre enn de offentlige, med 108 mot 243 elever per skole, slik at kun 4,6 prosent av elevene går på en privat skole. Skoleåret 2021–2022 gikk 29 000 elever på private grunnskoler. Antallet private grunnskoler har økt med 84 de siste ti årene.

De største privatskolene ligger stort sett i og rundt de største byene. I Oslo går 6 prosent av elevene på private skoler. Et flertall av privatskolene er godkjent på grunnlag av livssyn eller en anerkjent pedagogisk retning. De siste årene er det også opprettet flere profilskoler. En hovedvekt av profilskolene har idrett som særskilt profil, mens andre har entreprenørskap eller realfag.

Det ble opprettet 22 nye skoler i 2021–2022, 9 av dem private. De siste ti årene er det opprettet 106 offentlige og 138 private grunnskoler. Det betyr at 57 prosent av alle nye grunnskoler de siste ti årene er private. I samme periode er 91 prosent av de nedlagte skolene offentlige. Samlet sett har dermed andelen privatskoler økt med 4 prosentpoeng de siste ti årene, fra 2,7 prosent i 2011–2012.

Av de ni nye private skolene er det tre internasjonale skoler, to skoler med idrettsprofil, to steinerskoler, én montessoriskole og én kristen skole.

Offentlige skoler kan være kommunale, statlige eller fylkeskommunale. Det finnes totalt 2 484 kommunale grunnskoler og 8 statlige eller fylkeskommunale.

Privatskoler