Fakta om barnehager 2022

Barn, barnehager og ansatte

Det er nærmere 270 000 barn og 95 000 ansatte i barnehager. Det er i snitt 5,7 barn per ansatt i grunnbemanningen og 43 prosent av dem er barnehagelærere. 

Det har blitt litt flere barnehagebarn

Ved utgangen av 2022 gikk 268 730 barn i barnehage. Det er 250 flere enn i 2021 og økningen kommer etter flere år med nedgang som følge av synkende årskull. Også fra 2021 til 2022 var det en nedgang i folketallet i alderen 1-5 år. Imidlertid kom det anslagsvis 3 200 barn i barnehagealder fra Ukraina i 2022 (Utlendingsdirektoratet, 2023). Vi vet at en del av disse har begynt i barnehage (Utdanningsdirektoratet, 2023).

 

Høy barnehagedekning

I 2022 gikk 93,4 prosent av barn i alderen 1-5 år i barnehagen. Det er en økning på 0,6 prosentpoeng siden 2020. Andel barn i barnehage for aldersgruppen 3-5 år har vært stabilt på 97 prosent de siste fem årene. Til sammenligning var andelen 83 prosent for OECD-landene i 2020 (OECD, 2022).

Andel barn i barnehage
Alder20182019202020212022
0 år4,0 %4,2 %4,3 %4,6 %4,6 %
1 år73,2 %74,8 %76,6 %79,1 %81,0 %
2 år93,2 %93,6 %94,1 %94,7 %94,7 %
3 år96,4 %96,5 %96,7 %96,8 %96,8 %
4 år97,2 %97,1 %97,6 %97,5 %97,2 %
5 år97,6 %97,5 %97,7 %97,8 %97,4 %
      
1–5 år91,7 %92,2 %92,8 %93,4 %93,4 %
1–2 år83,4 %84,4 %85,4 %87,0 %87,7 %
3–5 år97,1 %97,1 %97,3 %97,4 % 97,1 %

Kilde: Utdanningsdirektoratet/Statistisk sentralbyrå

Det blir stadig færre og større barnehager

Det er 5 420 barnehager i Norge, det er 105 færre enn i 2021. Det blir først og fremst færre av de minste barnehagene, både familiebarnehager og ordinære barnehager med under 26 barn.

48 prosent av barnehagene er kommunale, og 52 prosent er private. Fordelingen mellom private og kommunale barnehager har vært stabil de siste 5 årene. De kommunale barnehagene er i gjennomsnitt litt større, slik at 51 prosent av barna går i kommunale barnehager.

Antall barnehager fordelt på eierform 
Eierform 20182019202020212022
Private3 0933 0412 9762 9132 814
Kommunale2 6952 6892 6452 6122 606
Totalt5 7885 7305 6215 5255 420

Kilde: Utdanningsdirektoratet

22 prosent av barnehagene har under 25 barn, men bare 6 prosent av barna går i disse barnehagene. 36 prosent av barna går i barnehager med over 76 barn, og denne andelen har vært stabil de siste 5 årene.

 

Familiebarnehager og åpne barnehager utgjør en stadig mindre del av tilbudet

99 prosent av alle barn i barnehage går i en ordinær barnehage. De siste 10 årene er antall familiebarnehager halvert, og antall barn i familiebarnehager har gått ned fra over 10 000 til 2 845.  I 2022 var det 364 familiebarnehager og 107 åpne barnehager.

Familiebarnehager og åpne barnehager

Mange friluftsbarnehager

1357 barnehager oppgir å ha en profil som legger føringer for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Det utgjør 25 prosent av barnehagene. Friluftsbarnehage er den vanligste profilen – totalt oppgir 477 barnehager at de er en friluftsbarnehage eller har en friluftsavdeling. Det utgjør 9 prosent av alle barnehager.

 

Uendret gruppestørrelse

Med gruppestørrelse menes hvor mange barn det vanligvis er i de stabile gruppene som en personalgruppe har ansvar for. Gruppestørrelse sier ikke noe om hvor mange ansatte det er per barn, men om hvor mange andre barn det enkelte barn forholder seg mest til i det daglige.

For de yngste barna (0–2 år) er den vanligste gruppestørrelsen 9 barn, mens 18 barn er den vanligste gruppestørrelsen for de eldste barna (3–5 år). Gruppestørrelsen har vært uendret de siste årene.

78 100 årsverk i barnehagene

I 2022 ble det utført 78 100 årsverk i barnehagene. De fleste årsverkene, 64 500, går til pedagogiske ledere og annen grunnbemanning. Grunnbemanning er de ansatte som jobber direkte med barna.

Sammenlignet med 2021, har det vært en økning i årsverk til de fleste stillingstypene. Årsverk til barn som krever ekstra ressursinnsats har økt med 213 årsverk siden 2021. De siste fem årene har antallet årsverk til barn som krever ekstra ressursinnsats økt med over 1100. Økningen har trolig sammenheng med at det har blitt flere barn som får spesialpedagogisk hjelp, men det kan også indikere at barn med vedtak får flere timer.

Årsverk etter stillingskategori (alle barnehagetyper) 
 Stillingskategori20182019202020212022
Styrere4 7834 7854 7404 7054 647
Pedagogiske ledere28 97029 47629 37029 17929 277
Annen grunnbemanning35 16535 36835 02634 74735 230
Årsverk til særskilt språkstimulering399358317286267
Årsverk til barn som krever ekstra ressursinnsats4 5664 9445 1185 4435 658
Øvrige personale3 2203 1223 1333 0873 050
Totalt77 10178 05577 70577 44778 129
Lærlinger1 6111 6431 5671 6091 547

 Kilde: Utdanningsdirektoratet

43 prosent barnehagelærere

Det er 43 prosent barnehagelærere i grunnbemanningen og 23 prosent  barne- og ungdomsarbeidere. Andelen barnehagelærere er omtrent lik i kommunale og private barnehager, mens andelen barne- og ungdomsarbeidere er vesentlig høyere i kommunale barnehager. Nær en fjerdedel av ansatte har ikke høyere utdanning eller fagarbeiderutdanning, og denne andelen er høyest i private barnehager.

Andelen barnehagelærere gikk ned fra 43,6 prosent til 43,0 prosent fra 2022 til 2021. Andelen barne- og ungdomsarbeidere har økt fra 22,3 prosent i 2021 til 22,7 prosent i 2022. Også andelen med annen bakgrunn gikk noe ned. Det var totalt færre årsverk til barnehagelærere i 2022 enn i 2021. 

Det er bare for pedagogiske ledere og styrere det stilles krav om godkjent utdanning. De skal ha barnehagelærerutdanning eller tilsvarende. Loven stiller ingen krav om hvor høy andel barne- og ungdomsarbeidere barnehagene skal ha. Men regjeringen har som mål at 60 prosent av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere og 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere innen 2030 (Regjeringen, 2023).

 

 

Nær 1 av 4 barnehagelærere har relevant tilleggsutdanning

De siste årene har det vært en jevn økning i andelen barnehagelærere som har relevant tilleggsutdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Fra 2018 til 2022 økte denne andelen fra 22 til 24 prosent.

Barnehagelærere med relevant tilleggsutdanning 
 Utdanning20182019202020212022
Barnehagelærere totalt27 41528 24828 65828 72828 645
Med relevant tilleggsutdanning5 9806 3636 5806 7216 753
Andel22 %23 %23 %23 %24 %

Kilde: Utdanningsdirektoratet

1 av 10 ansatte er menn

1 av 10 ansatte i grunnbemanningen er menn. Andelen har vært relativt stabil de siste årene, men har økt gradvis fra 9,5 prosent til 10,2 prosent fra 2018 til 2022. Det er alt i alt en større andel menn som jobber i private barnehager, med 12,1 prosent i private og 8,5 prosent i kommunale barnehager. Det er høyest andel menn i Oslo, med 17,2 prosent og lavest i Møre og Romsdal med 6,5 prosent.