Fakta om barnehager 2022

Status normer

99 prosent av barnehagene oppfyller bemanningsnormen per 15.12.2022, mens 67 prosent av barnehagene oppfyller pedagognormen uten dispensasjon. Det er i gjennomsnitt 13,3 barn per barnehagelærer.

Nesten alle barnehager oppfyller bemanningsnormen

Det var 48 barnehager som ikke oppfylte bemanningsnormen i 2022. 67 prosent av disse barnehagene var kommunale barnehager. I snitt har barnehagene som ikke oppfyller normen 6,4 barn per ansatt. 13 barnehager har 6,5 barn per ansatt eller mer, mot 7 barnehager i 2021.

20 barnehager har dispensasjon fra bemanningsnormen. Dette er 3 flere barnehager enn i 2021. Det er litt under halvparten av barnehagene som ikke oppfyller bemanningsnormen. Totalt går nærmere 2 154 barn i barnehager som ikke oppfyller bemanningsnormen. 

Andelen barnehager som oppfyller bemanningsnormen har økt fra 75 til 99 prosent siden 2018, med et tydelig hopp i 2019 da bemanningsnormen trådte i kraft.

 *Bemanningsnorm innført 

7 av 10 barnehager oppfyller pedagognormen

67 prosent av barnehagene oppfylte normen for pedagogisk bemanning (pedagognormen) i 2022. Dette er en nedgang på 4 prosentpoeng fra 2021. 8 prosent av barnehagene oppfylte ikke pedagognormen, mens 25 prosent av barnehagene oppfylte pedagognormen med dispensasjon. Det vil si at de har nok pedagogiske ledere, men at én eller flere av disse ikke er barnehagelærere.

 

Det er i snitt 13,3 barn per barnehagelærer

Fra 2021 til 2022 gikk antall barn per barnehagelærer opp fra 13,1 til 13,3. Det er relativt små forskjeller mellom kommunale og private barnehager. Private barnehager har i gjennomsnitt 13,5 barn per barnehagelærer, mens kommunale barnehager har 13,2.

Det er litt større variasjon i antall barn per barnehagelærer på tvers av kommuner enn det er mellom fylker. Blant de ti største kommunene er det Lillestrøm som har flest barn per barnehagelærer, med 16,4, mens Trondheim har 12,2.

7 prosent av de pedagogiske lederne har dispensasjon

I 2022 hadde 6,7 prosent av de pedagogiske lederne dispensasjon fra utdanningskravet, noe som er en liten økning fra 2021. Det betyr at de utfører oppgaver som pedagogisk leder, men ikke har barnehagelærerutdanning eller tilsvarende. 

Pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet   
Dispensasjon2018*2019202020212022
Årsverk pedagogiske ledere med dispensasjon2 9682 5601 9931 7301 971
Andel årsverk pedagogiske ledere med dispensasjon10,20 %8,70 %6,80 %5,90 %6,70 %

Kilde: Utdanningsdirektoratet
*Pedagognormen skjerpet

Om normen for pedagogisk bemanning

Det mangler 2 600 årsverk for å oppfylle pedagognormen

Det er totalt 1 617 barnehager som ikke oppfyller pedagognormen, inkludert barnehager med dispensasjon fra utdanningskravet. 1000 av disse barnehagene mangler ett årsverk for å oppfylle pedagognormen. Resten mangler to eller flere årsverk.

Det mangler totalt 2 580 årsverk på nasjonalt nivå for å oppfylle kravet om maks 14 barn per pedagogisk leder. I 2021 manglet det 2 200 årsverk.

På barnehagenivå utløser ett ekstra barn ut over normen krav om en ny heltidsstilling til pedagogisk leder. I beregningen er derfor manglende årsverk rundet opp til nærmeste hele årsverk.

Manglende årsverk for å oppfylle pedagognormen, 2022
Inkludert barnehager med dispensasjon fra utdanningskravetEksklusiv barnehager med dispensasjon fra utdanningskravet
-1 937-643
Kilde: Utdanningsdirektoratet 

Kilde: Utdanningsdirektoratet