Fakta om barnehager 2022

Minoritetsspråklige barn

1 av 5 barn i barnehagen er minoritetsspråklige, men andelen varierer betydelig mellom kommuner.

Økning i antall minoritetsspråklige barn de siste 10 årene

Det var i overkant av 53 600 minoritetsspråklige barn i barnehagen i 2022. Det er over 1 300 flere minoritetsspråklige barn enn i 2021. Noe av økningen skyldes trolig ukrainske flyktninger som kom til Norge i 2022. 

Totalt er 20 prosent av barna i barnehagen minoritetsspråklige. De fleste av de ti største kommunene ligger over landsgjennomsnittet. Drammen og Lillestrøm har størst andel minoritetsspråklige barn i barnehage, med henholdsvis 36 og 35 prosent.

I private barnehager er 17 prosent av barna minoritetsspråklige, mens andelen i kommunale barnehager er 23 prosent.

 

I 2022 gikk 86 prosent av de minoritetsspråklige barna i alderen 1–5 år i barnehage, en økning på 3,4 prosentpoeng siden 2018 (Statistisk sentralbyrå 2022b).

19 prosent av barna får styrket norskopplæring

10 110 minoritetsspråklige barn i barnehage får styrket norskopplæring i form av ekstra personalressurser. Det utgjør 19 prosent av de minoritetsspråklige barna som går i barnehage.

Minoritetsspråklige barn i barnehagen har ikke en lovfestet rett til norskopplæring slik som elever i grunnskolen har. Kommuner med mange minoritetsspråklige barn kan få tilskudd til styrket norskopplæring. Barnehagene kan organisere en eventuell norskopplæring slik at den foregår i bestemte perioder av året. Fordi telletidspunktet er 15. desember, vil ikke tallene nødvendigvis romme opplæring som har foregått på andre tider av året. Per 15. desember 2022 gikk det med totalt 267 årsverk til personale som gir styrket norskopplæring.

Minoritetsspråklige barn og barn med innvandrerbakgrunn