Foreldreundersøkelsen for barnehage 2022

Over 9 av 10 foreldre fornøyde med barnehagetilbudet

Foreldre er i stor grad fornøyde med barnehagetilbudet. De er spesielt fornøyde med barnets trivsel og trygghet på personalet, og noe mindre fornøyde med barnehagens mattilbud.  

Hovedfunn

  • 93 prosent av foreldrene er svært eller ganske fornøyde med barnehagen.
  • 69,5 prosent av foreldrene er fornøyde med mattilbudet i barnehagen.
  • 16,2 prosent av foreldrene er misfornøyde med bemanningstettheten.
  • Foreldre med barn i private barnehager er noe mer fornøyde enn de med barn i kommunale barnehager
  • Foreldrene til de yngste barna er mest fornøyde med barnehagetilbudet.
  • Foreldrene til minoritetsspråklige barn er like fornøyde med barnehagetilbudet som foreldrene til barn med norsk som morsmål.

93 prosent av foreldrene er fornøyde med barnehagetilbudet

Foreldre er i stor grad fornøyde med barnehagetilbudet. 60,6 prosent er svært fornøyde, og 32,4 prosent er ganske fornøyde med tilbudet. Kun 1,9 prosent av foreldrene er ganske eller svært misfornøyde med barnehagen totalt sett. Foreldres tilfredshet med barnehagetilbudet har vært stabilt de åtte årene undersøkelsen har blitt gjennomført, også gjennom koronapandemien.

97 prosent er tilfredse med barnets trygghet og trivsel

Foreldre er spesielt fornøyde med barnets trivsel og trygghet på personalet. Nesten 97 prosent av foreldrene oppgir at deres barn trives og er trygg på personalet i barnehagen. 94,6 prosent opplever at de ansatte er engasjerte i barnet og tar hensyn til barnets behov. Dette er på nivå med 2021.

En nordisk studie viser at norske barnehageforeldre generelt er mer tilfredse med barnehagetilbudet enn i de andre skandinaviske landene. Studien viser at norske foreldre scorer best både på foreldretilfredshet og trivsel i barnehagen (EPSI-rating 2022).

Noe lavere tilfredshet med mattilbudet

Mattilbudet er et av områdene foreldrene er minst fornøyde med i foreldreundersøkelsen. 69,5 prosent oppgir at de er fornøyde med mattilbudet i barnehagen. Dette er noe lavere enn i 2021, hvor tilsvarende andel var 71,8 prosent, men er høyere enn 2020 hvor 62 prosent var fornøyde med mattilbudet. 16,9 prosent av foreldrene oppgir at de er verken fornøyd eller misfornøyd med mattilbudet. Som sett i figur 2 var foreldrene minst fornøyde med mattilbudet i 2020 over de fem siste årene. Denne nedgangen kan ha en sammenheng med smittevernstiltak hvor flere barnehager kuttet ned på mattilbudet i 2020. I 2020 hadde 570 barnehager 0 kroner i kostpenger. I 2022 var tallet 101.

Foreldre med barn i private barnehager er noe mer fornøyde

På nasjonalt nivå er foreldre med barn i private barnehager i større grad fornøyde med barnehagetilbudet enn foreldre med barn i kommunale barnehager. Foreldre med barn i private barnehager er blant annet mer fornøyde med barnehagens rammebetingelser, som lokaler, leker, utstyr og bemanningstetthet. I 2022 var også foreldrene med barn i private barnehager mer fornøyde med mattilbudet. Forskjellen har trolig sammenheng med at kostpengene er høyere i private barnehager enn i kommunale. I snitt betaler foreldre 309 kroner i kostpenger i kommunale barnehager og 370 kroner i private barnehager.

Foreldre til minoritetsspråklige barn er like fornøyde med barnehagetilbudet

270 000 barn går i barnehage, omtrent 1 av 5 av disse barna er minoritetsspråklige. Dette gjenspeiles i svarene til foreldreundersøkelsen hvor over 1 av 5 oppgir å være foreldre til minoritetsspråklige barn. Foreldrene til minoritetsspråklige barn er tilnærmet like fornøyde med barnehagen som foreldrene til barn med norsk som morsmål. 92,4 prosent av foreldrene til minoritetsspråklige barn oppgir at de er fornøyde med barnehagetilbudet, mens andelen er 93,3 prosent for foreldrene til barn med norsk som morsmål. Dette er på nivå med 2021.

Sammenlignet med foreldrene til barn med norsk som morsmål, er foreldrene til minoritetsspråklige barn noe mer fornøyd med rammebetingelser i barnehagen (lokaler, uteareal) og bemanningstettheten. 85,5 prosent av foreldrene til minoritetsspråklige barn oppgir at de er fornøyde med barnehagens lokaler, mens andelen er 80,6 prosent for foreldrene til barn med norsk som morsmål. 79,9 prosent av foreldrene til minoritetsspråklige barn er fornøyde med barnehagens bemanningstetthet, mens andelen er 73 prosent av foreldrene til barn med norsk som morsmål. Det kan tenkes at en del foreldre med minoritetsspråklige barn kommer fra et land uten barnehagetilbud, eller med et mindre barnehagetilbud og dermed opplever områder av barnehagetilbudet som bedre sammenlignet med foreldrene til barn med norsk som morsmål.

Foreldrene til minoritetsspråklige barn og barn med norsk som morsmål er tilnærmet like fornøyde med tilvenningsperioden i barnehagen, barnets språkutvikling, venner i barnehagen og barnets trivsel. En av de få indikatorene hvor foreldrene til barn med norsk som morsmål er mer fornøyde er mattilbudet. 70,5 prosent av foreldrene til barn med norsk som morsmål er fornøyde med mattilbudet, mens andelen er 66,4 prosent av foreldrene til minoritetsspråklige barn. Det kan tenkes at forskjellen i tilfredshet med mattilbudet har en sammenheng med ulike matkulturer.

Foreldrene er minst fornøyde med hovedområdene informasjon og medvirkning

I likhet med de siste syv årene, er foreldre noe mindre fornøyde med hovedområdene informasjon og medvirkning enn med de andre hovedområdene i Foreldreundersøkelsen. 11,3 prosent av foreldrene oppgir at de er helt eller delvis uenig i at barnehagen er flinke til å informere om endringer i personalgruppen. På nasjonalt nivå er det noe høyere tilfredshet i private enn i kommunale barnehager på informasjon og medvirkning.

9 av 10 foreldre er fornøyde med hvordan personalet møter dem ved levering

Leverings- og hentesituasjonen er en viktig arena for den uformelle kontakten mellom foreldre og barnehagen. Foreldre er i stor grad fornøyde med hvordan personalet møter dem ved levering. 9 av 10 oppgir at de er ganske eller svært fornøyde med levering. 87,3 prosent oppgir at de er fornøyde med hentesituasjonen i barnehagen. Dette er på samme nivå som i 2021.

Foreldreundersøkelsen – et verktøy for barnehagene

3 av 4 foreldre er tilfredse med bemanningstettheten

3 av 4 foreldre er helt eller delvis enige i at bemanningstettheten er tilfredsstillende. Antall foreldre som ikke er tilfredse med bemanningstettheten i barnehage var på 18,5 prosent i 2019, 16,5 prosent i 2021, og 16,2 prosent i år. Denne nedgangen kan ha en sammenheng med koronasituasjonen og et generelt økt fokus på bemanningssituasjonen i barnehagen.

Foreldre til de yngste barna er litt mer tilfredse med bemanningstettheten enn foreldrene til de eldste barna. 78,9 prosent av foreldrene til barn under 3 år er helt eller delvis enig i at bemanningstettheten er tilfredsstillende, mens andelen er 71,9 prosent for foreldrene til barn over 3 år. Disse tallene samsvarer med tallene for 2021.

Videre ser vi at tilfredsheten med bemanningstettheten er størst i de minste barnehagene (1-25 barn) med 83,5 prosent, og at den er lavest i de største barnehagene (76+ barn) med 72,4 prosent. Disse tallene samsvarer med tallene for 2021. 

Tilfredsheten i bemanningstettheten samsvarer med den faktiske bemanningstettheten, hvor det er 5 barn per ansatt i de minste barnehagene (1-25 barn) og 5,8 barn per ansatt i de største barnehagene (76+ barn). Se boksen om normen for grunnbemanning for mer informasjon. 

I perioden 2017 til 2022 har bemanningstettheten på nasjonalt nivå bedret seg fra 6 barn per ansatt til 5,7 barn per ansatt. Bedringen i bemanningstettheten henger sammen med innføringen av ny bemanningsnorm, som trådte i kraft i august 2019.

Den generelle tilfredsheten med bemanningstettheten er noe bedre i de private enn i de kommunale barnehagene, til tross for at den faktiske bemanningstettheten er bedre i de kommunale enn i de private barnehagene. I kommunale barnehager er det 5,6 barn per ansatt, mens det er 5,8 barn per ansatt i private barnehager. 

Foreldre til de yngste barna er mest fornøyde

Foreldre til de yngste barna er mer tilfredse også med andre områder i undersøkelsen, for eksempel i spørsmålene knyttet til relasjoner mellom voksne og barn.

Normen for grunnbemanning (bemanningsnormen)

Foreldre er tilfredse med tilvenning og forberedelser til skolestart

51,5 prosent har svart at barna enten har begynt i barnehage for første gang eller byttet avdeling i løpet av det siste året. 5,9 prosent av barna skal begynne på skolen til høsten.
9 av 10 foreldre er ganske eller i svært stor grad fornøyde med hvordan barnehagen ivaretar barna i tilvenningsperioden. Dette er på nivå med 2021.

77,7 prosent av foreldrene er svært eller ganske fornøyde med hvordan barnehagen forbereder barnet til skolestart. Dette er på nivå med 2021. 7,8 prosent svarer "vet ikke" på spørsmålet om skoleforberedelser. Dette er også på samme nivå som i 2021.

Om statistikken