GSI-innsamling 2022

Innsamlingen starter 19. september. 

Endelig frist for å fylle ut data er

  • 10. oktober for offentlige og private skoler, voksenopplæringsenhetene og kulturskoler
  • 21. oktober for skoleeiere 

Hva er GSI?

GSI er Norges offisielle oversikt over grunnskoleundervisningen i landet, og er den viktigste kilden til grunnskoledata i Norge.

Dataene gir viktig informasjon til skoleeiere, Statsforvalteren, Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Tallene danner grunnlag for tilsyn, utarbeidelse av offisiell statistikk, budsjett- og planleggingsarbeid i kommunene og beskrivelse av ressurssituasjonen i grunnskoleopplæringen gjennom KOSTRA.

Tall fra GSI brukes også av forskere, journalister og andre som er interessert i utdanningsstatistikk.

Gå til GSI

Innsamlingen varer fra 19. september til 10. oktober for skolene, voksenopplæringsenhetene og kulturskolene og til 21. oktober for skoleeierne.

For at GSI-statistikken skal være et pålitelig verktøy, er det svært viktig at alle fyller ut korrekte opplysninger. Det er også viktig å kontrollere at tallene er ført inn korrekt. Dersom dere får opp advarsler i systemet og dere mener at tallene dere har ført er korrekte, vennligst utkvitter advarselen med en forklaring (se felt for utkvittering som kommer opp ved utfylling av skjema).

Slik logger du på GSI

Alle enheter, bortsett fra frittstående SFO-er, skal logge på med UBAS.

Her finner du informasjon om hvordan du logger på.

Om du ikke har tilgang til GSI, og trenger dette, kan

  • kommunale skoler, voksenopplæringsenheter og kulturskoler kontakte kommunen.
  • kommuner kontakte Statsforvalteren.
  • private, fylkeskommunale og statlige skoler kontakte Statsforvalteren.
  • Statsforvalteren kontakte Utdanningsdirektoratet.

Rapporteringstidspunkt

Dere skal rapportere opplysninger som gjelder per 1.oktober 2022 eller det som er planlagt for hele skoleåret per 1. oktober, der annet ikke er særskilt oppgitt.

Årets tidsfrister

FristHva skjer?
02.09Systemet åpnes for testing. Merk at data fra testperioden vil bli slettet før innsamlingen starter.
19.09Systemet stenges for testing. Merk at alle tall som er lagt inn slettes.
19.09Innsamling åpner.
10.10Endelig frist for skolene (både offentlige og private), voksenopplæringsenhetene og kulturskolene.
21.10Endelig frist for skoleeiere. Husk å melde ferdig både grunnskole-, voksenopplæring- og kulturskoleskjema. Se også til at både skjema for kommunen og kommunen sentralt blir ferdigstilt.
04.11Frist for Statsforvalteren.
14.11Utdanningsdirektoratet sender tilbakemelding til Statsforvalteren.
28.11Frist for rettinger etter innspill fra Utdanningsdirektoratet og ferdigstilling av Statsforvalteren. Absolutt siste mulighet for å rette opp feil før publisering.
16.12Publisering av endelige GSI-tall.
21.12Statsforvalterens frist for evaluering av årets innsamling til Utdanningsdirektoratet.

Datakvalitet og feil

Kvaliteten på GSI-dataene avhenger av skolenes, voksenopplæringsenhetenes og kulturskolenes rapportering. Hver enkelt enhet og kommune kvalitetssikrer dataene fra sitt område. Hvis dere oppdager feil etter at rapporteringen er avsluttet, skal dere rapportere det til Statsforvalter. Merk at dette ikke vil være mulig etter 30. november.

Riktig skolestruktur

Det er viktig at skolestrukturen i GSI blir riktig i løpet av testperioden. Alle grunnskoler, voksenopplæringsenheter og kulturskoler som er i drift skoleåret 2022/23, bør være på plass i GSI i god tid før innsamlingen starter 19. september. Samtidig er det viktig at skoler/enheter som er lagt ned, eller som ikke er aktive inneværende skoleår, ikke ligger i GSI. Hjelp til hvordan du går fram for å gjøre denne type endringer finner du i denne bruksanvisningen

Vi gjør oppmerksom på at noen nedlagte kommuner og fylker fortsatt ligger inne i skolestrukturen. Enkelte skoler må flyttes til riktig nye kommune før de gamle kommunene og fylkene forsvinner. Vi jobber med å fikse dette og antar vi vil være gjort i løpet av et par dager.

Kommunen sentralt

Data som ikke kan legges på den enkelte skole, skal kommunen føre på enheten som kalles kommunen sentralt. Et eksempel kan være lærertimer som gis til særskilt språkopplæring i kommunen, som ikke kan knyttes til en bestemt skole.

Hvem har ansvar for hva?

Statsforvalteren har ansvar for oppfølging av private, fylkeskommunale og statlige skoler som ligger geografisk innenfor fylket. Statsforvalteren er også ansvarlig for oppfølging av kommunene.

Kommunene har ansvar for enheter som administrativt er underlagt kommunene og private SFO.

Hjelp