Utdanningsspeilet 2022

Profesjonsfaglig digital kompetanse

For at elevene skal utvikle grunnleggende ferdigheter og fagkunnskaper i en mer digital skolehverdag, må lærere ha profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK). Profesjonsfaglig digital kompetanse handler om å integrere digital læringsteknologi i både det pedagogiske, det fagdidaktiske og det administrative arbeidet på skolen (Utdanningsdirektoratet 2021).

Både skoleeiere og skoleledere har blitt spurt om i hvor stor grad de prioriterer å styrke lærernes PfDK (Bergene og Vika 2022). Av fylkeskommunene svarer 6 av 11 at de i stor eller svært stor grad prioriterer dette, og 71 prosent av kommunene svarer det samme. Litt over halvparten av skolelederne oppgir at lærernes PfDK prioriteres i stor eller svært stor grad. Veldig få skoleledere uttrykker at PfDK ikke prioriteres i det hele tatt.

Nasjonale satsinger for å øke lærernes digitale kompetanse

Det har vært flere nasjonale satsinger for å øke lærernes digitale kompetanse i løpet av de siste årene. I 2021 deltok 137 lærere på videreutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse, gjennom strategien Kompetanse for kvalitet. Om lag 1 av 4 lærere som søkte, kom inn på videreutdanningen. 261 lærere, noe som tilsvarer 1 av 3 av dem som søkte, kom inn på videreutdanning i programmering gjennom samme ordning. Undersøkelser viser at de aller fleste lærerne som deltar i videreutdanningene, opplever studiene som relevante og praksisnære (Gjerustad mfl. 2021).

Et annet tiltak for å øke profesjonsfaglig digital kompetanse i skolen er Utdanningsdirektoratets digitale kompetansepakker: Digitale ferdigheter, Profesjonsfaglig digital kompetanse, Programmering og algoritmisk tenkning og Digital undervisning på skolen og hjemme. I spørreundersøkelsen «Spørsmål til Skole-Norge» våren 2022 ble skoleledere spurt om skolen bruker disse digitale kompetansepakkene som en del av skolens arbeid med digitalisering (Bergene mfl. 2022). Over halvparten av skolelederne svarer at de ikke bruker disse kompetansepakkene i det hele tatt eller i liten grad. Litt over 10 prosent svarer at de ikke vet om kompetansepakkene blir brukt, eller at de ikke kjenner til dem.