Utdanningsspeilet 2022

Ansatte i barnehagen

I 2021 ble det utført 63 900 årsverk av pedagogiske ledere og annen grunnbemanning i  barnehagene. Grunnbemanningen består av ansatte som jobber direkte med hele barnegruppen. I tillegg til grunnbemanningen kommer styrere og ansatte som står for spesialpedagogisk hjelp og styrket norskopplæring, administrasjon, vaktmestertjenester, rengjøring og kjøkkentjenester.

Andelen barnehagelærere har økt de siste årene

Regjeringen vil øke andelen barnehagelærere til 50 prosent og andelen barne- og ungdomsarbeidere til 25 prosent (Regjeringen 2021).

Det var totalt 44 prosent barnehagelærere og 22 prosent barne- og ungdomsarbeidere i grunnbemanningen i 2021. Andelen ansatte som er barnehagelærere eller tilsvarende, har økt med 4 prosentpoeng siden 2017. Utviklingen kan ses i sammenheng med at normen for pedagogisk bemanning (pedagognormen) ble skjerpet i 2018 (se faktaboks lenger ned).

Andelen ansatte med barnehagelærerutdanning er omtrent like høy i private og kommunale barnehager, mens andelen barne- og ungdomsarbeidere er vesentlig høyere i kommunale barnehager. Nær en fjerdedel av de ansatte har ikke høyere utdanning eller fagarbeiderutdanning, og denne andelen er høyest i private barnehager.

Det er bare for pedagogiske ledere og styrere det stilles krav om godkjent utdanning. De skal ha barnehagelærerutdanning eller tilsvarende. Loven stiller ingen krav om hvor høy andel barne- og ungdomsarbeidere barnehagene skal ha.

1 av 4 barnehagelærere har relevant tilleggsutdanning

Det har de siste årene vært et mål å styrke videreutdanning for barnehagelærere. Andelen barnehagelærere som har relevant tilleggsutdanning på høyskole- eller universitetsnivå, økte fra 21 til 23 prosent fra 2017 til 2021.

I spørreundersøkelsen «Spørsmål til Barnehage-Norge i 2021» svarer nær 1 av 4 barnehager at de har ansatte med masterkompetanse, og andelen øker med barnehagens størrelse (Naper mfl. 2022).

Barnehagelærere med relevant tilleggsutdanning (minst 15 studiepoeng)
 20172018201920202021
Barnehagelærere 25 86027 41528 24828 65828 728
Barnehagelærere med relevant tilleggsutdanning (minst 15 studiepoeng) 5 3745 9806 3636 5806 721
Andel barnehagelærere med relevant tilleggsutdanning 21 %22 %23 %23 %23 %

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Flere årsverk til barn med ekstra behov for oppfølging

Antallet årsverk til barn som krever ekstra ressursinnsats, har økt med 325 siden 2020. De siste fem årene har antallet årsverk til barn som krever ekstra ressursinnsats, økt med over 1 000. Økningen henger trolig sammen med at det har blitt flere barn som får spesialpedagogisk hjelp, men kan også indikere at barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp får flere timer.

Årsverk etter stillingskategori (alle barnehagetyper)
 20172018201920202021
Styrere4 8224 7834 7854 7404 705
Pedagogiske ledere25 58328 97029 47629 37029 179
Annen grunnbemanning37 12335 16535 36835 02634 747
Årsverk til særskilt språkstimulering403399358317286
Årsverk til barn som krever ekstra ressursinnsats4 3594 5664 9445 1185 443
Øvrige personale3 2443 2203 1223 1333 087
Totalt75 53477 10178 05577 70577 447
Lærlinger1 6011 6111 6431 5671 609

Kilde: Utdanningsdirektoratet

1 av 10 ansatte i barnehagen er menn

Andelen menn blant barnehageansatte har ligget stabilt på rundt 10 prosent de siste sju årene. Det er høyest andel menn blant pedagogiske ledere og annen grunnbemanning og lavest andel blant styrere. Det er alt i alt en større andel menn som jobber i private barnehager, med 12 prosent i private og omtrent 9 prosent i kommunale barnehager. Det  har lenge vært et mål at 20 prosent av de barnehageansatte skal være menn.

Barnehagelærere