Utdanningsspeilet 2022

Barn og barnehager

Høy barnehagedekning i Norge

I aldersgruppen 1–5 år går 93 prosent av barna i barnehage. I aldersgruppen 3–5 år er andelen 97 prosent. Til sammenligning er OECD-gjennomsnittet for andelen 3–5-åringer i barnehage på 83 prosent (OECD 2021). I Sverige er andelen 94 prosent, mens den er 97 prosent i Danmark.

Totalt gikk 268 000 barn i barnehage ved utgangen av 2021, det er 3 800 færre enn i 2020. Siden 2017 har det blitt 13 000 færre barn som går i barnehage. Nedgangen har sammenheng med synkende årskull; de siste fem årene har det blitt 17 000 færre barn i alderen 1–5 år i befolkningen (Statistisk sentralbyrå 2022a). 

Økt barnehagedeltakelse for de yngste barna

Andelen barn som går i barnehage, har økt jevnt siden 2017, og andelen har økt mest blant 1-åringer. I 2021 gikk 79 prosent av 1-åringene i barnehage, mot 72 prosent i 2017. Det har også vært en økning blant barn som er yngre enn ett år. Økningen kan henge sammen med at retten til barnehageplass ble utvidet. Retten ble først utvidet i 2016 til å omfatte 1-åringer født i august, og videre i 2017 til å omfatte 1-åringer født i september, oktober og november.

Andel (dekningsgrad, i prosent) og antall barn i barnehage
Alder20172018201920202021
0 år3,9 %4,0 %4,2 %4,3 %4,6 %
1 år72,1 %73,2 %74,8 %76,6 %79,1 %
2 år92,9 %93,2 %93,6 %94,1 %94,7 %
3 år96,1 %96,4 %96,5 %96,7 %96,8 %
4 år97,3 %97,2 %97,1 %97,6 %97,5 %
5 år97,6 %97,6 %97,5 %97,7 %97,8 %
1–5 år91,3 %91,7 %92,2 %92,8 %93,4 %
Antall barn281 622278 578275 804272 264268 465
Kilde: Utdanningsdirektoratet/Statistisk sentralbyrå

97 prosent av barna som går i barnehage, har heltidsplass, og andelen har økt gradvis de siste årene. Heltidsplass betyr avtalt opphold på minst 41 timer i uken.

Oslo og Agder har lavest dekningsgrad for barn i alderen 1–5 år med 92 prosent.

 

Det blir stadig færre og større barnehager

Det var 5 525 barnehager i Norge ved utgangen av 2021, 95 færre enn i 2020. Siden 2017 har det blitt 350 færre barnehager.

25 prosent av barnehagene har 1–25 barn, men bare 7 prosent av barna går i disse minste barnehagene. 18 prosent av barna går i barnehager med over 75 barn.

Det er først og fremst de minste barnehagene det blir færre av. Siden 2012 har det blitt 625 færre barnehager med 1–25 barn. Det betyr at det er de minste barnehagene som står for nesten hele nedgangen. Vi finner det samme mønsteret for grunnskoler: Det har blitt 240 færre skoler siden 2012, og skolene blir i gjennomsnitt større.

4 av 10 private barnehager er en del av et konsern

47 prosent av barnehagene er kommunale, og 53 prosent er private. Fordelingen mellom private og kommunale barnehager har vært stabil de siste fire årene. De kommunale barnehagene er i gjennomsnitt litt større, slik at 50 prosent av barna går i kommunale barnehager.

Det er store variasjoner mellom de ulike aktørene i den private delen av barnehagesektoren. Totalt oppgir 40 prosent av de private barnehagene at de er en del av en kjede eller et konsern. Til sammen utgjør barnehagene i de fem største kjedene 22 prosent av alle de private barnehagene. Det innebærer at flertallet av de private barnehagene er enkeltstående eller tilhører konsern med kun et fåtall barnehager.

Større barnegrupper i de største barnehagene

Med gruppestørrelse menes hvor mange barn det vanligvis er i de stabile barnegruppene som en personalgruppe har ansvar for. Gruppestørrelse sier ikke noe om hvor mange ansatte det er per barn, men hvor mange andre barn det enkelte barn forholder seg mest til i det daglige.

For de yngste barna (0–2 år) er den vanligste gruppestørrelsen 9 barn, mens gruppestørrelsen for de eldste barna (3–5 år) vanligvis er 18 barn.

Det er stor variasjon i gruppestørrelsen. Selv om 9 barn er den vanligste gruppestørrelsen for de yngste barna, har 60 prosent av barnehagene mer enn 9 barn som vanligste gruppestørrelse. Tilsvarende har 37 prosent av barnehagene mer enn 18 barn per gruppe for de eldste barna. Gruppestørrelsen for de yngste barna ser ut til å øke med størrelsen på barnehagen, mens det ikke ser ut til å være en sammenheng mellom gruppestørrelse og barnehagestørrelse når det gjelder de eldste.

Et konsern

Om statistikken