Utdanningsspeilet 2022

Status for bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagene

Det har vært en betydelig forbedring av bemanningstettheten etter innføringen av bemanningsnormen. Ved utgangen av 2021 oppfylte 99 prosent av barnehagene bemanningsnormen. Det har også vært en betydelig forbedring av barnehagelærertettheten; 7 av 10 barnehager oppfylte pedagognormen. 

Nesten alle barnehager oppfyller bemanningsnormen

Bemanningstettheten på nasjonalt nivå har bedret seg fra 6 barn per ansatt til 5,7 barn per ansatt i perioden fra 2016 til 2021. Det er i gjennomsnitt 5,6 barn per ansatt i kommunale barnehager og 5,7 barn per ansatt i private barnehager. Kommunale barnehager har over tid hatt litt bedre bemanningstetthet enn private barnehager. Denne forskjellen har de siste årene jevnet seg ut.

Det er 53 barnehager som ikke oppfyller bemanningsnormen, og det ser ikke ut til å være spesifikke kjennetegn ved disse knyttet til geografi, eierform eller størrelse. I snitt har barnehagene som ikke oppfyller normen, 6,3 barn per ansatt. Sju av barnehagene har 6,5 eller flere barn per ansatt, likt som i 2020.

17 barnehager har dispensasjon fra bemanningsnormen. Det utgjør 32 prosent av barnehagene som ikke oppfyller bemanningsnormen. Totalt går det 870 barn i barnehager som ikke oppfyller bemanningsnormen, noe som er en stor nedgang fra 2020, da tallet var omtrent 2 420.

I 2021 oppfyller 99 prosent av barnehagene bemanningsnormen. Andelen har økt fra 55 prosent i 2016, med et tydelig hopp i 2019 da bemanningsnormen trådte i kraft.

Om bemannings- og pedagognormen

En økende andel barnehager oppfyller pedagognormen

I 2021 oppfylte 71 prosent av barnehagene normen for pedagogisk bemanning (pedagognormen), en økning fra 69 prosent i 2020. Det var 23 prosent av barnehagene som oppfylte pedagognormen med dispensasjon (se faktaboks ovenfor), mens nesten 7 prosent av barnehagene oppfylte ikke pedagognormen.

En person kan bli ansatt som pedagogisk leder i en barnehage uten å ha barnehagelærerutdanning eller tilsvarende, så lenge personen har dispensasjon fra utdanningskravet. Omtrent 6 prosent av de pedagogiske lederne hadde dispensasjon fra utdanningskravet i 2021, en nedgang på 0,9 prosentpoeng fra 2020.

Pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet
Dispensasjon201620172018*201920202021
Årsverk pedagogiske ledere med dispensasjon1 4271 2662 9682 5601 4861 730
Andel pedagogiske ledere med dispensasjon5,7 %4,9 %10,2 %8,7 %6,8 %5,9 %
* Pedagognormen ble skjerpet i 2018. Kilde: Utdanningsdirektoratet 

Det er i snitt 13 barn per barnehagelærer

Antallet barn per barnehagelærer gikk ned fra 13,3 til 13,1 fra 2020 til 2021. Det er relativt små forskjeller mellom kommunale og private barnehager. Private barnehager har i gjennomsnitt 13,3 barn per barnehagelærer, mens kommunale barnehager har 13,0. Av de ti største kommunene har Bærum kommune flest barn per barnehagelærer med 16, mens Fredrikstad har minst med 12.