Den internasjonale studien ICILS

Digital kompetanse

International Computer and Information Literacy Study (ICILS) er en internasjonal komparativ studie som kartlegger elevers digitale kompetanse.

Om ICILS

 • ICILS har vært gjennomført internasjonalt i 2013 og 2018 og skal gjennomføres for tredje gang i 2023.
 • Norge deltok forrige gang i ICILS 2013.
 • Omtrent 25 land deltar i den tredje runden, og det er store forskjeller i disse landenes utdanningssystemer. Det gir oss mulighet til å sammenligne elevenes digitale kompetanse på tvers av landene.
 • ICILS gjennomføres i regi av International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
 • Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet i Norge, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (Udir).

ICILS er en internasjonal komparativ studie som kartlegger elevers digitale kompetanse.

ICILS innhenter data som gjør det mulig å kartlegge hvordan elevers kunnskaper og IKT ferdigheter er knyttet til bruk av digital teknologi, og hvilke faktorer som kan bidra til å bedre elevenes digitale ferdigheter. 

 • Undersøke hvordan ungdommer er forberedt på studier, arbeid og deltakelse i en digital verden.
 • Undersøke bruken av digital teknologi i skolene, spesielt hvordan skolene bruker teknologien til å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter.
 • Generere internasjonalt sammenlignbare indikatorer på elevenes databruk, digitale ferdigheter og algoritmisk tenkning.
 • Vurdere og ta tak i vedvarende og nye utfordringer knyttet til unges utvikling av digitale ferdigheter i det 21. århundre.

I 2013 undersøkte ICILS digitale ferdigheter, som er en av fem grunnleggende ferdigheter i norsk skole. Digitale ferdigheter undersøkes med vekt på elevers evne til å utforske, skape og kommunisere ved hjelp av digitale verktøy på skolen, hjemme og i samfunnet. I rammeverket for ICILS deles digitale ferdigheter inn i to hovedområder:

 • Innhente og håndtere informasjon
 • Produsere og utveksle informasjon

Den nye dimensjonen algoritmisk tenkning ble lagt til ICILS-rammeverket i 2018. Algoritmisk tenkning fokuserer på å utvikle et tankemønster som brukes når man programmerer en datamaskin eller utvikler et program for en digital enhet. Denne dimensjonen i ICILS vurderes i to aspekter:

 • Konseptualisere problemer
 • Operasjonalisere løsninger 
 • Internasjonalt er målgruppen for undersøkelsen elever på 8. trinn. I Norge omfatter utvalget i ICILS-undersøkelsen elever på 9. trinn da norske åttendeklassinger er ca. ett år yngre enn elever på 8. trinn i mange andre land.
 • I hvert land deltar omtrent 3000 elever.
 • Et tilfeldig utvalg på 150 skoler med 9. trinn fra alle landets skoler blir trukket ut til å delta i hovedundersøkelsen. I steg to trekkes én eller to klasser fra disse skolene i Norge. Utvalget er representativ for alle elever på 9. trinn.
 • Undersøkelsen består av en faglig prøve og et spørreskjema til elevene som tar ca. to klokketimer.
 • Prøven ble gjennomført i en interaktiv prøveplattform.
 • Lærere på 9. trinn, skoleleder og IKT-ansvarlig på skolen besvarer hvert sitt elektroniske spørreskjema som tar ca. 15 til 20 minutter.
 • Hovedundersøkelsen gjennomføres våren 2023, og våren 2022 deltar et lite utvalg av elever i en generalprøve.
 • Internasjonal rapport og nasjonal kortrapport publiseres i desember 2024.
 • Nasjonal hovedrapport publiseres i desember 2025.
 • Norske elever presterer godt over det internasjonale gjennomsnittet på den digitale prøven, og Norge befinner seg blant de høyt presterende landene i undersøkelsen.
 • Høy sosioøkonomiske hjemmebakgrunn har positiv betydning for elevenes prestasjoner på den digitale prøven.
 • Norske elever rapporterer om mest IKT-erfaring hjemmefra.
 • Norske lærere er positive til bruk av IKT, men de rapporterer om beskjeden bruk av IKT i fag.
 • Skolenes IKT-ansvarlige rapporterer at manglende digital kompetanse blant lærere er den største hindringen for bruk av IKT i undervisningen. 

Du kan lese mer i Norsk hovedrapport fra ICILS 2013: Hatlevik, O. E. & Throndsen, I. (red.) Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget. (PDF)

ICILS 2023 vil inneholde flere aspekter knyttet til digital dømmekraft og fortsette å samle og analysere data for å gi en bedre forståelse av elevers digitale kompetanse samt deres informasjonshåndtering, kommunikasjon og algoritmisk tenkning i den digitale konteksten.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!