Spørsmål til Barnehage-Norge 2020

Ni av ti barnehager ga tilbud om plass til barn av foreldre med samfunnskritiske nøkkelroller under nedstengingen, mens oppunder seks av ti ga tilbud om plass til barn fra utsatte familier og til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

Hva svarer Barnehage-Norge?

Spørsmål til Barnehage-Norge blir gjennomført hvert år. Noen temaer gjentas og noen varierer.

Se oversikt over alle undersøkelsene

Hovedfunn

  • Mange barnehager var beredskapsbarnehager under korona-nedstengingen
  • Rett til barnehageplass utfordrer organiseringen
  • Spesialpedagoger planlegger den spesialpedagogiske hjelpen

SINTEF gjennomfører på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet en årlig spørring i barnehagesektoren. Spørsmålene stilles til barnehagestyrere, barnehageeiere og kommunen som lokal barnehagemyndighet. Spørringen gir nyttig informasjon som blant annet brukes i direktoratets oppfølging av viktige satsingsområder.

Mange barnehager var beredskapsbarnehager under korona-nedstengingen

Ni av ti barnehager ga tilbud om plass til barn av foreldre med samfunnskritiske nøkkelroller under nedstengingen. I underkant av seks av ti ga tilbud om plass til barn fra utsatte familier og til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp, men dette må ses i sammenheng om barnehager har barn i de nevnte gruppene.
Syv av ti familier benyttet seg av den tilbudte plassen blant barn av foreldre med samfunnskritiske roller og barn fra utsatte familier. 50 prosent av familiene for barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp benyttet seg av tilbudet.

Rett til barnehageplass utfordrer organiseringen

1 av 3 barnehagestyrere opplever at utvidet rett til plass gjør organiseringen i barnehagen vanskeligere, og områdene bemanning, stabilitet i barnegruppen og tilvenningsperioden trekkes særlig frem. Hovedandelen av barna starter enten ved barnehageårets start i august, den måneden barnet fyller ett eller venter til barnet nærmer seg to år. En av fire utsetter barnehagestart til høsten barnet fyller to år. Ni av ti barnehagemyndigheter stiller seg positiv til en utvidelse av retten til barnehageplass.

Spesialpedagoger planlegger den spesialpedagogiske hjelpen

I overkant av 90 prosent av barnehagene har, eller har hatt barn med rett til spesialpedagogisk hjelp. Andelen barnehager som har barn med rett til hjelp per i dag er noe høyere for kommunale barnehager. I sju av ti barnehager planlegges den spesialpedagogiske hjelpen av spesialpedagog. Mer enn åtte av ti styrere vurderer at de i svært stor eller stor grad bruker ekstra personale, smågruppe aktiviteter, individuell støtte/trening og veiledning til ansatte som skal jobbe med barnet, som en del av den spesialpedagogiske hjelpen.

Tema i årets undersøkelse

  1. koronastengte barnehager våren 2020
  2. barnehageleders kompetanse
  3. barnehagepersonalets kompetanse innenfor praktiske og estetiske fag
  4. rett til barnehageplass
  5. støtte og veiledning til rammeplanen
  6. assistentbruk og spesialpedagogisk hjelp
  7. digital praksis i barnehagen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!