Evalueringen av fagfornyelsen

Skoleledelsen er viktig for innføringen av fagfornyelsen

Denne rapporten peker blant annet på behov for arenaer for å videreutvikle profesjonsfellesskap og samarbeidskulturer i forbindelse med fagfornyelsen. 

Hovedfunn

  • Skoleledelsen er viktig for å gjennomføre fagfornyelsen.
  • Kompetansemålene oppleves som mer «åpne», men lærerne trenger tid.
  • Viktig å reflektere rundt begrep i fagfornyelsen for lærere og elever.
  • Behov for oppdaterte og relevante læringsressurser.

Skoleledelsen er viktig for å gjennomføre fagfornyelsen

De foreløpige funnene i rapporten viser at skoleledelsen er viktig for å implementere fagfornyelsen, men lærerne opplever støtte og organisering i varierende grad. En mer aktivisert elevrolle beskrives av lærerne og observeres av forskerne. Tverrfaglighet og tverrfaglige temaer er vanlig i arbeidet i klasserommet - til dels også dybdelæring og underveisvurdering. Kjerneelementene og den overordnede delen av læreplanen får ikke like stor plass i praksis.

Kompetansemålene oppleves som mer «åpne», men lærerne trenger tid

Kompetansemålene oppleves som mer «åpne» og noe som gir mer frihet. Samtidig rapporterer lærerne at de mangler tid til å utnytte denne friheten. Covid-19–pandemien har forstyrret arbeidet med de nye læreplanene og lagt beslag på mye tid. Det rapporteres riktignok om mer tid til god underveisvurdering under perioder med hjemmeskole.

Det oppleves videre utfordrende å være en liten skole med få eller ingen andre faglærere å samarbeide med om å implementere fagfornyelsen. Generelt etterspør lærerne, både på små og større skoler, arenaer for å videreutvikle profesjonsfellesskap og samarbeidskulturer i forbindelse med fagfornyelsen. 

Læreres læring har stor påvirkning på elevenes læring

Et interessant innspill er behovet for et metaspråk om fagfornyelsen og praksisendringer, slik at skoler og lærere kan sette ord på hva de gjør og relatere det til konsepter i fagfornyelsen. Et slikt metaspråk kan være viktig i møte med elever, fordi dersom læreren ikke er bevisst de elementene i fagfornyelsen de jobber med, så vil heller ikke elevene bli bevisste. Rapporten mener læreres læring på dette punktet vil kunne ha stor påvirkning på elevenes læring.

Behov for oppdaterte og relevante læringsressurser

Lærerne etterspør læringsressurser som er oppdaterte og relevante for barnetrinnet.
Mange lærere bruker Utdanningsdirektoratets kompetansepakker og annet støttemateriell, men ikke alle opplever dem som relevante for barnetrinnet. Videre er ikke alle læringsressursene, for eksempel lærebøker, oppdaterte i tråd med fagfornyelsen. Det oppleves som mindre utfordrende når kommunen tar eierskap med å velge temaer og ressurser på tvers av skoler og fag.