PISA 2015: Stø kurs

For første gang skårer norske elever over gjennomsnittet i OECD i både lesing, matematikk og naturfag i PISA. Spesielt viser norske elever svært god framgang og gode resultater i lesing, og de har også en positiv utvikling i matematikk. I naturfag har resultatene vært stabile siden 2009, men det har vært en liten fremgang fra 2006.

Hovedresultater

Gode resultater i lesing og matematikk

I PISA 2015 er norske elevers prestasjoner i lesing blant de beste resultatene vi har oppnådd sammenlignet med tidligere PISA-undersøkelser, og høyt over OECD-gjennomsnittet. Videre er det en framgang i norske elevers prestasjoner i matematikk fra 2012 til 2015, og i 2015 presterer norske elever for første gang høyere enn OECD-gjennomsnittet i matematikk. Både lesing og matematikk har vært satsingsområder i norsk skole de siste årene.

Stabile resultater i naturfag

Elevenes prestasjoner i naturfag er stabile fra 2009 til 2015, men det er framgang fra 2006, da naturfag var hovedtema for første gang, til 2015. Likevel framstår naturfag som det fagområdet hvor vi har de største utfordringene, og hvor det ikke har vært samme målrettede innsats som i lesing og matematikk.

Små forskjeller mellom skoler

Som tidligere er det små forskjeller mellom skoler i Norge, og i internasjonal sammenheng er Norge et av de landene der sosioøkonomisk bakgrunn har minst betydning for elevenes resultater. Dette viser at norsk skole i stor grad evner å gi et likeverdig skoletilbud til elever med ulik bakgrunn.

Kjønnsforskjeller

I Norge måler vi små kjønnsforskjeller i matematikk og naturfag, mens det i lesing fortsatt er store kjønnsforskjeller i jentenes favør, selv om denne forskjellen er blitt mindre i 2015 enn den har vært tidligere. Når det gjelder naturfag, ser vi en større andel gutter på de laveste og høyeste prestasjonsnivåene, mens det er flest jenter på de midterste nivåene. Generelt viser guttene noe høyere motivasjon og interesse for naturfag enn jentene gjør.

Læringsmiljø

PISA 2015 viser en svært positiv utvikling når det gjelder elevenes læringsmiljø. Norske elever rapporterer om mindre bråk og uro i timene sammenliknet med hva elever i de andre nordiske landene rapporterer og gjennomsnittet for OECD-landene. Norske elever opplever også høy grad av tilhørighet til skolen, og det er gode relasjoner mellom lærere og elever. Analyser viser en positiv sammenheng mellom læringsmiljø og elevenes resultater.