Delrapport 3

Kjønn og bakgrunn viktig for prestasjonsutvikling

Elevers prestasjonsutvikling gjennom første året i videregående skole påvirkes i liten grad av skolen de går på. Elevenes kjønn og familie- og innvandringsbakgrunn har derimot stor betydning.

Det viser en ny studie av NIFU utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Rapporten fokuserer på avgangselever fra grunnskolen våren 2010 som fortsatte i videregående samme høst.

Formålet er å se i hvilken grad elevenes prestasjonsutvikling fra grunnskolens tiende trinn til første trinn i videregående opplæring vg1, påvirkes av forhold ved skole og kjennetegn ved elevene selv.

Jentene har et bedre utgangspunkt enn guttene når de forlater ungdomsskolen, uansett om de begynner på studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogrammer. De har fremdeles et forsprang på guttene etter vg1.

Foreldres utdanningsnivå stor betydning

Elevenes fullføring av vg1varierer sterkt med foreldrenes utdanningsnivå. Andelen som fullfører og består vg1, er lavest blant elever med foreldre med utdanning på grunnskolenivå og høyest blant de som har foreldre med utdanning på forskernivå.

Betydningen av foreldrenes utdanning er størst blant elever innenfor yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Tilpasset yrkesfagelevers utfordringer

Det er en positiv sammenheng mellom andelen yrkesfagelever på skolen og yrkesfagelevenes prestasjonsutvikling.

Selv om norske skoler bidrar nokså likt til elevenes prestasjonsutvikling fra 10. trinn til vg1, kan funnet gjenspeile reelle kvalitetsforskjeller mellom skolene der skolene dominert av yrkesfagelever har et utdanningstilbud som i større grad er tilpasset yrkeskandidatenes utfordringer.

Innvandringsbakgrunn stor betydning

Elevenes innvandringsbakgrunn har også stor betydning for skoleprestasjonene. Innvandre fra ikke-vestlige land har de dårligste karakterene mens etterkommere etter ikke-vestlige innvandrere kommer i en mellomstilling.

Dette gjelder både elever i studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Dette er forskjeller som opprettholdes gjennom vg1.

Blant majoritetselevene fullfører 81 prosent. Fullføringsandeler for elever på de studieforberedende programmene, er 72 prosent (ikke-vestlige innvandrere) og 92 prosent (majoritetsgruppen). Den lille gruppen «vestlige etterkommere» forlater grunnskolen med bedre karakterer enn majoritetseslevene.