Delrapport

Inkluderende barnehage- og skolemiljø

Delrapporten gir et første innblikk i hvordan deltakere oppfatter de ulike kompetansehevingstiltakene Utdanningsdirektoratet tilbyr på feltet inkluderende barnehage- og skolemiljø. Deltakerne er svært fornøyd med det faglige innholdet i tilbudene.

Kort om rapporten

Rapporten er basert på både kvalitative og kvantitative metoder for datainnsamling. Siden dette er en delrapport er ikke alle data innhentet enda. De tre kompetansetilbudene som inngår i denne evalueringen er:

  • Læringsmiljøprosjektet
  • Det samlingsbaserte tilbudet
  • Det nettbaserte tilbudet

Rapporten gir et situasjonsbilde av de data som til nå er samlet inn og gir ikke en inngående analyse av sammenhenger og årsaker. Forskerne følger en pulje fra hvert av tilbudene som har ulike tidsplaner. Derfor har ikke datainnsamlingen kommet like langt for tre tilbudene og som igjen begrenser sammenligningsgrunnlaget. Evalueringen startet høsten 2018 og sluttrapporten leveres før utgangen av 2020.

Hovedfunn 

  • Deltakerne er gjennomgående svært fornøyde med det faglige innholdet.
  • Kunnskapen kan imidlertid bli for generell og for lite tilpasset de lokale forholdene
  • Kompetansetilbudene har ulike styrker når det gjelder oppfølging lokalt og tilgjengeliggjøring av kunnskap til alle nivåer i skolen.

Faglig innhold og lokale tilpasninger

Deltakerne er gjennomgående svært fornøyde med innholdet i alle de tre tilbudene. At det er anerkjente forskere som bidrar med kunnskapsdelingen, er noe som fremheves av deltakerne som svært positivt. Utfordringen kan bli at innholdet blir for generelt og for lite tilpasset de lokale forholdene. Dette kom fram som en problematikk for alle de tre tilbudene.

Oppfølging og tilgjengelighet

Kompetansetilbudene har ulike styrker på hvor mye deltakerne får oppfølging lokalt av eksterne og hvordan kunnskapen gjøres tilgjengelig for alle barnehage- og skoleansatte. I Læringsmiljøprosjektet får deltakerne tettest oppfølging ved å ha et eget veilederteam og det samlingsbaserte tilbudet gis det støtte til en lokal ressursperson.

Deltakerne er godt fornøyde med oppfølgingen de får av veileder og den lokale ressursperson. Imidlertid er det noe uenighet med hvilken rolle veilederen har og hvordan den lokale ressurspersonen fungerer. I det nettbaserte tilbudet er det ingen oppfølging, men her har hele kollegiet mulighet til å få identisk skolering i tematikken.

Forskerne peker på dilemmaet mellom tilgjengelighet på den ene siden og oppfølging på den andre siden. Læringsmiljøprosjektet og det samlingsbaserte tilbudet skårer høyt på oppfølging, mens det nettbaserte skårer lavt. Det er omvendt når det gjelder tilgjengelighet. Utfordringen blir hvordan kunnskapen kobles mellom nivåer og hvorvidt deltakerne forplikter seg og får den nødvendige oppfølgingen for å videreutvikle sin kompetanse.