Delrapport 2

Evaluering av Læringsmiljøprosjektet – andre delrapport

Læringsmiljøprosjektet startet i 2013 og tilbyr veiledning til skoler og kommuner som har mye mobbing eller som sliter med andre utfordringer i miljøet. 

Denne evalueringen (den andre av tre) inneholder tar for seg PPT sin opplevelse og rolle i Læringsmiljøprosjektet.

Survey blant PPT, skoleledere og skoleeiere

Delrapport 2 bygger på en survey til PPT samt intervjuer i fire casekommuner med sentrale aktører i prosjektet. Rapporten bygger på tre spørsmål:

  • Har prosjektet (med fokus på Læringsmiljøsenteret og veiledningsteamenes bidrag) gitt kunnskapstilførsel til PPT?
  • Har deltakelse ført til praksisendring i PPT?
  • Hvilken rolle har PPT hatt, og har PPT i dette prosjektet fungert som en ressurs for skoler og kommuner?

Hovedfunn

Mer kunnskap

PPT er i stor grad positive når det gjelder kunnskapstilførsel de har fått gjennom prosjektet. Den viktigste kunnskapen er hvordan de møter mobbing på en grundig og systematisk måte.

Når det gjelder spørsmålet om praksisendringer i PPT, varierer tilbakemeldingene. 41 prosent svarer at de har endret praksis knyttet til arbeidet med å forebygge og stoppe mobbing, 44 prosent har endret praksis knyttet til det å utvikle et positivt læringsmiljø. Færre mener de har endret praksis med tanke på områdene skoleutvikling og klasseledelse.

Usikker rolledeling

Resultatene viser at PPT er noe usikre på sin rolle i prosjektet, noe som også ble påpekt i evaluering av Læringsmiljøprosjektets pilot. Usikkerheten er knyttet til hvordan de ulike veiledningsteamene er satt sammen, hvordan de fungerer og ikke minst kjemien mellom veilederne og prosjektdeltakerne.

PPT støtter i stor grad prosjektets målsettinger, og flere gir uttrykk for at de håper at prosjektet bidrar til at skolene blir i bedre stand til bedre å utvikle positivt læringsmiljø, mer uavhengig av PPT.