Evaluering av Læringsmiljøprosjektet – første delrapport

Læringsmiljøprosjektet startet i 2013 og tilbyr veiledning til skoler og kommuner som har mye mobbing eller som sliter med andre utfordringer i miljøet. 

Utdanningsdirektoratet organiserer tilbudet i puljer og plukker ut deltakere sammen med Fylkesmannen. Siden 2013 har tre puljer vært med i prosjektet. Første pulje var en pilot. Denne har tidligere blitt evaluert av NOVA.

Deltakerne i Læringsmiljøprosjektet får veiledning av team satt sammen av personer fra Læringsmiljøsenteret og erfarne skole- og barnehagefolk. I tillegg samles deltakerne til faglig påfyll og samarbeid på nasjonale konferanser. Veiledningen varer i to skoleår. 

Survey blant skoleledere og skoleeiere

Denne evalueringen (den første av tre) inneholder resultatene fra survey til skolelederne og skoleeierne som deltok i pulje 1 og 2 i Læringsmiljøprosjektet.

Surveyen hadde som mål å kartlegge følgende:

 1. Kunnskapstilførsel
  • Forebygge og stoppe mobbing
  • Klasseledelse
  • Hvordan utvikle et positivt klassemiljø
  • Skoleutvikling
 2. Praksisendring
 3. Samarbeid og involvering av ulike aktører
 4. PPTs rolle i prosjektet
 5. Opplevelse av resultater 

Utdanningsdirektoratet bruker informasjonen fra evalueringen til å forbedre Læringsmiljøprosjektet.

Hovedfunn

Mer kunnskap og endring av praksis 

Skoleledere og skoleeiere svarer at Læringsmiljøprosjektet generelt har bidratt til kunnskapstilførsel på alle fire områder, men noe mer på å forebygge og stoppe mobbing enn de andre områdene.

Deltakerne svarer også at prosjektet har ført til praksisendringer på alle de fire områdene prosjektet skulle gi økt kunnskap om. Både skoleledere og skoleeiere er enige om at det har vært størst endring i praksis innen å stoppe og forebygge mobbing.

Skolelederne og skoleeierne mener jevnt over at Læringsmiljøprosjektet har bidratt til å bedre skolens og kommunens system for vurdering og utvikling av læringsmiljø og kvalitet. Skolelederne og skoleeierne mener også at prosjektet har endret måten skolen og skoleeier arbeider med skolemiljø og kvalitetsutvikling i skolene.

Selv om mange skoleledere og skoleeiere holder på med flere prosjekt samtidig, og derfor har vanskelig for å skille påvirkningen fra Læringsmiljøprosjektet fra andre tiltak, er de enige om de har hatt nytte av Læringsmiljøprosjektet.  

Godt fornøyde med veilederne

Skoleledere og skoleeiere er godt fornøyde med innsatsen til veilederne i prosjektet.

Skoleeierne er fornøyde med egen og skoleledernes innsats, mens skolelederne gir en mer blandet vurdering av skoleeiernes innsats. Begge gruppene er fornøyde med innsatsen til lærerne og Læringsmiljøsenteret.

På spørsmålet om innsatsen til Fylkesmannen tar skoleeierne og skolelederne i bruk hele svarskalaen. Skolelederne er noe mer kritiske til Fylkesmannen enn skoleeierne.

Innsatsen til Utdanningsdirektoratet blir vurdert å være fra «både og» til «bra» og «svært bra», med hovedvekten på de to mest positive alternativene.

Skoleeiere og skoleledere er enige i at foreldre og elever er minst involvert i prosjektet, og at lærere er mest involvert.   

Opplever PPTs rolle som uklar

Det er et eget delmål i Læringsmiljøprosjektet å involvere PPT. Til tross for dette, er PPTs rolle i prosjektet uklar for skoleeierne og skolelederne. De er noe uenige om PPT har bidratt til måloppnåelse i prosjektet. Samtidig opplever de at PPT har blitt bedre til å støtte skolene i å utvikle læringsmiljøet.

Flere rapporter kommer

Denne surveyen er kun en del av datamaterialet i evalueringen av Læringsmiljøprosjektet. NTNU Samfunnsforskning skal også se resultatene i sammenheng med andre datakilder, som Elevundersøkelsen, casestudier, survey til PPT og en survey til et representativt utvalg skoler om kvalitetsutvikling i skolen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!