Sluttrapport

Evaluering av Læringsmiljøprosjektet – sluttrapport

Læringsmiljøprosjektet startet i 2013 og tilbyr veiledning til skoler som har mye mobbing eller sliter med andre utfordringer i miljøet. Rapportene viser at skolene som har deltatt i prosjektet har gått fra å ligge over landsgjennomsnittet når det gjelder antall elever som opplever mobbing, til å ligge klart under snittet.

Hovedfunn:

Mobbeandelen klart redusert

Hovedmålet til Læringsmiljøprosjektet var å forbedre læringsmiljøet og redusere mobbing. Dette hovedmålet er godt i varetatt. Mobbeandelen i skolene i samtlige tre puljer som har deltatt i prosjektet er klart redusert. Tidligere lå disse skolene over landsgjennomsnittet når det gjelder andel mobbede, og etter å ha deltatt i Læringsmiljøprosjektet ligger de samme skolene klart under landsgjennomsnittet.

Konkrete råd gir mest utbytte

Det er en klar tendens til at de involverte har hatt mest utbytte av det som konkret angår det å forebygge og stoppe mobbing. Flere av deltagerne i prosjektet mener at Læringsmiljøprosjektet har ført til en enda større kollektiv bevissthet rundt problematikken, og bidratt med noen konkrete virkemidler som de opplever som nyttige.

Bedre på å følge opp skolene

Skoleeierne opplever til en viss grad gjennom prosjektdeltakelsen at de har oppnådd å bli bedre på å følge opp skoler, og utvikle dem til å bli lærende organisasjoner og utvikle skoleledelsen.

Veien videre

Læringsmiljøprosjektet er en del av satsingen Inkluderende barnehage- og skolemiljø, og har startet opp med en pulje nr. 4 høsten 2018 og det er 37 skoler og 16 barnehager som deltar i prosjektet.

Rapportserie: Læringsmiljøprosjektet