Gratis kjernetid i barnehage gir bedre leseferdighet på 8. trinn

Delrapport 3 om gratis kjernetid i barnehage

Oslobarn som fikk tilbud om gratis kjernetid i barnehagen mestrer leseprøven på 8. trinn bedre etter at gratis kjernetid ble innført. Det tyder på at intensjonen med å styrke norskkunnskapene hos barn med innvandrerbakgrunn har lyktes.

Rapportserie: Gratis kjernetid i barnehage

Høsten 2015 fikk SSB i oppdrag å gjøre en studie som følger barn som hadde tilbud om gratis kjernetid i barnehage. Tiltaket ble gjennomført i enkelte bydeler i Oslo. Barna følges gjennom grunnskolen. Deres skoleferdigheter måles på 3., 5., 8. og 10. trinn. Resultatene for disse elevene sammenlignes med resultater for barn som ikke har fått tilbud om gratis kjernetid.

Denne tredje rapporten omhandler elevene på 8. trinn. Utgangspunktet for analysene er elevenes resultater i nasjonale prøver i leser og regning.

Se også:

Hovedfunn:

  • Gratis kjernetid i barnehagen ser ut til å ha en positiv virkning på leseferdigheter på åttende trinn.
  • Noen grupper har større utbytte av gratis kjernetid.
  • Like mange gjennomfører nasjonale prøver som i andre bydeler.

Gratis kjernetid i barnehagen ser ut til å ha en positiv virkning på leseferdigheter på åttende trinn

Rapporten viser at som har hatt tilbud om gratis kjernetid mestrer leseprøven på 8. trinn bedre. Barnas mestring sammenlignes både med barn fra samme bydel som gikk i barnehagen før innføring av gratis kjernetid, og med jevnaldrende barn i bydeler som ikke hadde dette tilbudet. Funnet tyder på at gratis kjernetid i barnehagen har ført til bedre språkkunnskaper hos elevene, noe som er en av intensjonene med dette tilbudet.

Når man ser på gruppen som helhet, er det ingen effekt på regneferdigheter hos de barna som hadde gratis kjernetid.

Noen grupper har større utbytte av gratis kjernetid

Gratis kjernetid ser ut til å ha en større effekt for gutter enn for jenter i lesing. Videre ser det ut til at tiltaket særlig har vært effektivt for elever som bor i familier hvor mor ikke jobber. Det samme gjelder for barn fra familier med lav inntekt.

Barn fra familier hvor mor ikke jobber har hatt en positiv effekt både i lesing og regning.

Like mange gjennomfører nasjonale prøver som i andre bydeler

Det er ingen tegn til at barn i bydeler med gratis kjernetid i større eller mindre grad får fritak fra prøvene. Dette tyder på at det ikke er noen forskjeller i elevenes muligheter til å gjennomføre de nasjonale prøvene – ut fra hvilken bydel de bor i.

Gratis kjernetid ble innført i noen bydeler i Oslo fra 2006. Tiltaket skulle øke deltakelsen i barnehage og bidra til sosialisering og bedre norskkunnskaper blant barn med innvandrerbakgrunn. I tillegg skulle tiltaket styrke de barnehageansattes kompetanse i flerkulturell pedagogikk og språkstimulering, og bidra til at kontakten mellom foreldre og barnehage ble bedre.

I dag er gratis kjernetid et behovsprøvd tilbud på nasjonalt nivå.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!