Delrapport 2

Evaluering av gratis kjernetid i barnehagen

Evalueringen undersøker om gratis kjernetid i barnehagen har har innvirkning på skoleprestasjoner, fritak fra nasjonale prøver og språkkunnskaper.

Barna i bydeler som har fått tilbudet om gratis kjernetid utgangspunktet for studien, og de følges gjennom grunnskolen. Deres skoleferdigheter måles på 3., 5., 8. og 10. trinn. Resultatene for disse elevene sammenlignes med resultater for barn som ikke har fått tilbud om gratis kjernetid.

Hovedfunn fra rapporten

  • Gratis kjernetid har vært positivt for skoleprestasjoner
  • De som fikk gratis kjernetid har mindre fritak fra de nasjonale prøvene
  • Funnene tyder på at barna har fått bedre språkkunnskaper

Gratis kjernetid har vært positivt for skoleprestasjoner

Når barn med innvandrerbakgrunn i bydeler med gratis kjernetid sammenlignes med innvandrerbarn fra samme bydel, men før gratis kjernetid ble innført, kommer det frem at gratis kjernetid har en positiv betydning på 5. trinn. Dette synes spesielt å gjelde for:

  • gutter
  • barn fra lavinntektsfamilier
  • barn som har mødre som ikke jobber

Mindre fritak fra de nasjonale prøvene

Resultatene viser at elever med innvandrerbakgrunn som har fått gratis kjernetid har mindre fritak fra de nasjonale prøvene sammenlignet med elever i denne gruppen som ikke har fått gratis kjernetid.

Behov for mer kunnskap

De positive funnene i lesing tyder på at tilbudet om gratis barnehage faktisk fører til at elevenes språkkunnskaper bedres. Selv om det er klart at det overordnet går bedre med barna som har fått tilbud om gratis kjernetid, så er det for mye usikkerhet i materialet til at det kan konkluderes med at forbedringen skyldes gratis kjernetid. Den neste rapporten i denne serien kommer i 2021. Da har elevene gjennomført de nasjonale prøvene på 8. trinn.

Rapportserie: Gratis kjernetid i barnehage