Evaluering av piloten Fleksibel opplæring

Fleksibel opplæring er nettbasert tospråklig fagopplæring for elever som ikke har tilgang på tospråklig faglærer på sin skole. Målet med piloteringen har vært å prøve ut om tiltaket kan føre til at flere elever med rett til tospråklig fagopplæring får dette, samt hvordan denne nettbaserte opplæringen bør være. 

Kort om rapporten

Evalueringen har hatt fokus på elevens læringsutbytte, organisering av tilbudet, innhold og bruk av læringsplattformen, samt pedagogiske og didaktiske metoder.

Rambøll har hatt innledende dokumentstudier og intervjuer med relevante aktører.  Rapporten er basert på: 

  • Kvantitativ datainnsamling: Spørreundersøkelse for elever som har benyttet Fleksibel opplæring i skoleåret 2018/2019.
  • Kvalitativ datainnsamling: Telefonintervjuer og besøk på fem skoler og to voksenopplæringssentre som benytter fleksibel opplæring, med semistrukturerte intervjuer med elever, lærere og skoleledere.

Det er innhentet data fra alle de 14 skolene som har deltatt i Fleksibel opplæring. Spørreundersøkelsene har en svarprosent på 67 prosent. 

Hovedfunn

  • Fleksibel opplæring legger opp til veksling mellom elevenes morsmål og norsk, og bidrar til overføring av fagkunnskap og ferdigheter fra morsmål til norsk. Elevene får spesielt stort utbytte av å lære faglige begreper. Dette gir både bedre norskferdigheter og bedre faglig forståelse i matematikk og naturfag.
  • Elevene får best læringsutbytte på skoler hvor Fleksibel opplæring brukes systematisk, følges opp av stedlig lærer og ses i sammenheng med klasseromsundervisningen.  
  • Elevene oppnår et positivt forhold til nettlæreren. Det å få undervisning fra en person som snakker et språk eleven forstår godt, bidrar til økt trygghet og kan være betydningsfullt for elevens læringsmiljø.  
  • Skoleledere opplever Fleksibel opplæring som fremtidsrettet og gjennomførbar. Samtidig viser evalueringen at både stedlige lærere og elever foretrekker fysisk tilstedeværende tospråklige lærere, dersom det er mulig.

Hva er Fleksibel opplæring?