Samfunnsøkonomiske vurderinger av drifts- og finansieringsmodell for Fleksibel opplæring

Fleksibel opplæring er en pilot for en nettbasert tospråklig fagopplæring for elever som ikke har tilgang på tospråklig faglærer på sin skole. I rapporten vurderer Menon Economis hvordan tilbudet kan finansieres og driftes framover. 

Kort om rapporten

Hensikten med rapporten er å få et best mulig kunnskapsgrunnlag for beslutninger om videre drift av Fleksibel opplæring på følgende punkter:

 • betalingsvillighet hos skoleeiere
 • finansieringsmodell
 • faglig og administrativt ansvar for løsningen
 • samfunnsøkonomiske kostander og gevinster ved å tilby en slik løsning

Rapporten er basert på samfunnsøkonomisk analyse og datainnsamling fra spørreundersøkelser til skoleledere og skoleeiere, i tillegg til intervjuer og workshops med blant andre Utdanningsdirektoratet, NDLA, Kompetanse Norge og NAFO.

Hovedfunn

Betalingsvillighet og finansieringsmodell

 • Det anbefales at kommunene betaler om lag 7 000 kroner per elev per år for Fleksibel opplæring. Dette utgjør 25 prosent av den totale samfunnsøkonomiske kostnaden. Med denne modellen vil om lag 50 prosent av elevene med behov for tospråklig fagopplæring få tilbud. Skoleeiere og skoleledere oppgir relativ lav betalingsvillighet. Om man gjør tjenesten gratis, vil dette kunne føre til overforbruk. Gjøres den dyrere, vil det det bli få elever som blir tilbudt tjenesten.

Faglig og administrativt ansvar

 • Det anbefales at NAFO har det faglige og administrative ansvaret for Fleksibel opplæring. De har spisskompetanse på flerspråklig opplæring og minoritetsspråklige utfordringer gjennom hele utdanningsløpet. Dette vil trolig gi høy kvalitet på tjenesten og bedre muligheter for rekruttering av tospråklige faglærere.
 • Fleksibel opplæring bruker Utdanningsdirektoratets digilær.no som plattform. Direktoratet har en utstrakt distribusjonskanal ut mot grunn- og videregående skoler som kan benyttes for å sikre de markedsmessige synergier.
 • NDLA har digitale læremidler som kan vurderes å oversettes til bruk i Fleksibel opplæring ved en eventuell utvidelse til flere fag og trinn.

Samfunnsøkonomiske gevinster

 • Fleksibel opplæring er et samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak, dersom nyttevirkningene for den enkelte eleven og samfunnet (på kort og lang sikt) av å få undervisning gjennom Fleksibel opplæring et skoleår, overstiger 27 000 kroner. Nyttevirkningen er økt læring og andre positive virkninger som bedre integrering, livskvalitet og redusert utenforskap.
 • Siden kriteriet for å delta i Fleksibel opplæring er at skolen ikke har lykkes med å få tak i en tospråklig faglærer til elever som har behov for det, er det sannsynlig at disse elevene ikke hadde fått noe tilbud.
 • Fleksibel opplæring er en løsning som kan bidra som beredskap for uforutsette og midlertidige økte behov for tospråklig opplæring.