Deltakerundersøkelsen for den nasjonale rektorutdanningen 2021

Skoleledere er svært fornøyde med videreutdanningen

Undersøkelsen viser at deltakerne er positive til studiet og at de oppgir å ha endret egen praksis som leder. Det har imidlertid vært krevende å kombinere jobb med studier under pandemien.

Hovedfunn 

  • Utdanningen er relevant.
  • Deltakerne opplever stort læringsutbytte.
  • Koronasituasjonen har preget gjennomføringen av utdanningen.

Relevant innhold i utdanningen

En klar majoritet av deltakerne svarer at studiet har vært relevant. Nær halvparten svarer at studiet har vært relevant i svært stor grad, mens ytterligere 41 prosent sier at det har vært relevant i stor grad.

Det er også et klart flertall som opplever at teori og praksis har blitt kombinert på en god måte. En del opplever likevel at studiene som mer teoretiske enn praksis orientert. Praktisk orienterte studier er viktig for både å oppleve at studiet kombinerer teori og praksis på en god måte, og å oppleve studiet som relevant.

Betydelig læringsutbytte, særlig på individuelt nivå

Læringsutbytte ble målt ved at deltakerne tok stilling til elleve ulike utsagn. Høyest oppslutning får utsagnet om at studiet har gitt utgangspunkt for refleksjon over egen praksis. 59 prosent oppgir at de har endret forventingene til seg selv som leder, mens 41 prosent oppgir at de har forandret egen praksis som følge av utdanningen. Svarene tyder på at læringsutbyttet er størst for lederen selv, men viser også at videreutdanningen er nyttig for andre ved eller utenfor skolen.

Mange skolelederne oppgir også at de er høyt motiverte for å ta lederutdanningen. Ønsket om å utvikle seg som leder og å bidra til god ledelse ved skolen, er det flest oppgir som grunn for å ta videreutdanningen.

80 prosent sier at de er fornøyde med studiet i stor eller i svært stor grad.

Skoleeier prioriterer lederutdanning, men mange skoleledere opplever at de i liten grad legger til rette for kunnskapsdeling fra lederutdanningen.

Krevende å studere, særlig under en pandemi

De fleste deltakerne fikk dekket økonomiske utgifter i forbindelse med studiet, men ble i liten grad avlastet fra oppgaver på jobben. Svært mange oppgir at de i liten grad ble avlastet fra oppgaver mellom samlingene, men også mens de var på samling. Bortimot en tredjedel mener mangel på tilrettelegging ved skolen har hindret utbyttet av studiet.

For mange har håndteringen av koronasituasjonen på skolen de jobber på gjort det vanskeligere å gjennomføre lederutdanningen. I alt tre av fire opplever dette i noen, stor eller svært stor grad. Videre oppgir en av tre at koronapandemien har redusert utbyttet av lederutdanningen.

Deltakerundersøkelsen for skoleledere