TALIS 3S: Barnehageansatte trives godt på arbeidsplassen sin

TALIS Starting Strong Survey

Nær alle barnehageansatte liker å arbeide i barnehagen sin, og de opplever støtte fra foreldrene. Samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet oppleves som godt både fra ansattes, styreres og foreldres ståsted.

Hva er TALIS Starting Strong Survey?

TALIS 3S er den første internasjonale komparative undersøkelsen av ansatte og styrere i barnehager, i regi av OECD. Den ble gjennomført våren 2018. I de barnehagene som har besvart undersøkelsen har alle ansatte som jobber direkte med barna har svart på undersøkelsen.

Les mer og finn lenker til alle rapportene fra TALIS 3S

Hovedfunn

  • Både foreldre og ansatte er fornøyde med samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet.
  • Det er høy grad av likhet mellom barnehagene når det gjelder ansattes opplevelse av egen arbeidshverdag og deltakelse i faglig utvikling.
  • Det er høy trivsel blant alle ansattgrupper.
  • Pedagogiske ledere opplever mer stress enn andre ansattgrupper.
  • Ansatte i kommunale barnehager deltar mer i faglige nettverk enn ansatte i private barnehager.

Foreldre og ansatte er fornøyde med samarbeidet 

De fleste ansatte i barnehagen oppgir å ha et godt samarbeid med barnas foreldre. Ansatte i private kommersielle barnehager oppgir i litt større grad at foreldre jevnlig informeres om barnas utvikling, trivsel og læring, og i litt mindre grad at foreldre deltar i formell kommunikasjon.  

Foreldrenes oppfatninger er i tråd med ansattes. Samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet oppleves som godt både fra ansattes, styreres og foreldres ståsted. Selv om forskjellene er små, synes foreldre med barn i private barnehager å være noe mer fornøyde med informasjonen de får om innhold, endringer og om hverdagen til barna deres i barnehagen, sammenliknet med foreldre med barn i kommunale barnehager. Rapporten gir ikke klart svar på hva som er årsaken til denne variasjonen.    

Foreldre er fornøyde med barnehagetilbudet

Foreldre er generelt fornøyde med barnehagetilbudet. Foreldre med barn i ideelle private barnehager synes å være litt mer fornøyd enn foreldre med barn i kommunale barnehager og kommersielle private barnehager.

Eierform

I TALIS 3S oppgir styrere i private barnehager om barnehagen er kommersiell (har som mål å gå med overskudd) eller ideell (ikke som mål å gå med overskudd eller alt overskudd går inn i driften av barnehagen). I analysene av Foreldreundersøkelsen i barnehagen er det ikke mulig å gjøre samme skille. Der har forskerne skilt mellom private konsern/aksjeselskap og «øvrige private barnehager». I kategorien “øvrige” inngår følgende eiere: Foreldreeiet, stiftelse, menighet/trossamfunn, enkeltperson, pedagogisk/ideologisk organisasjon, bedriftsbarnehage, studentsamskipnad og kvinne- og familieforbund/sanitetsforening. For enkelthets skyld kaller vi likevel disse barnehagene for ideelle i oppsummeringen av funn her.

Høy trivsel, men få er fornøyd med lønnen 

De aller fleste barnehageansatte trives godt på arbeidsplassen sin, og de opplever støtte fra foreldrene. Det er imidlertid få som er fornøyde med lønnen sin. Det er små forskjeller i ansattes svar etter barnehagens eieform, men det er litt høyere trivsel blant ansatte i private ideelle barnehager, sammenliknet med ansatte i kommunale og i private kommersielle barnehager.  

Pedagogiske ledere opplever mer stress enn andre ansattgrupper 

Ansatte ble bedt om å ta stilling til 12 utsagn om kilder til stress i jobben som omhandlet både pedagogiske problemstillinger knyttet til barnas utvikling og aktiviteter, oppfølging av barna, andre plikter, bemanning og ressurser. 
Pedagogiske ledere opplever mer stress i yrket enn andre grupper barnehageansatte. Dette kan ha sammenheng med rammene for og ansvaret som ligger i stillingen som pedagogisk leder. Styrere i private kommersielle barnehager opplever litt mer stress enn styrere i private ideelle og kommunale barnehager. 

Mindre stress i de minste barnehagene? 

Det ser ut til å være en sammenheng mellom barnehagestørrelse og ansattes opplevelse av stress. Skillet går i mange tilfeller mellom de minste barnehagene på den ene siden og de mellomstore og store på den andre siden. Der det er forskjeller, er det slik at de som jobber i mindre barnehager, opplever ulike forhold som kilder til stress i mindre grad enn de som jobber i større barnehager.

Nesten alle ansatte har deltatt i faglig utvikling 

Nesten alle ansatte har deltatt i en form for faglig utvikling siste året. Pedagogiske ledere og pedagoger deltar i større grad på konferanser og i nettverk for fagpersoner, sammenliknet med barne- og ungdomsarbeidere og assistenter. Derimot er det nesten like høye andeler som har deltatt på kurs eller seminar blant alle grupper ansatte.  

Ansatte i kommunale barnehager deltar mer i fagnettverk 

Barnehagens eieform har liten betydning for i hvilken grad ansatte deltar i faglige utviklingsaktiviteter. Det eneste unntaket er deltakelse i nettverk for fagpersoner som arbeider med barn, som ser ut til å være mer utbredt blant ansatte i kommunale barnehager enn ansatte i private barnehager.  

Størst behov for faglig utvikling innen spesialpedagogikk og tospråklige barn 

Barnehageansatte oppgir oftest å ha stort behov for faglig utvikling for arbeid med barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og arbeid med tospråklige barn. Pedagogiske ledere oppgir dette i litt større grad enn andre ansattgrupper. Assistenter og barne- og ungdomsarbeidere oppgir i litt større grad enn andre grupper å ha behov for faglig utvikling i tema knyttet til barns utvikling og tilrettelegging for kreativitet og problemløsing.  

Om rapporten

Tema i første dybderapport fra TALIS Starting Strong Survey (TALIS 3S) er trivsel, læring og utvikling i barnehagen. I rapporten analyseres også tall fra Foreldreundersøkelsen i barnehage (FUBA) og annen barnehagestatistikk.  

Rapporten skiller mellom hva styrere, pedagogiske ledere, øvrige pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter sier. Forskerne ser også på hva barnehagestørrelse, eierform og størrelse på kommunen barnehagen ligger i har å si. 

I TALIS 3S oppgir styrere i private barnehager om barnehagen er kommersiell (har som mål å gå med overskudd) eller ideell (ikke som mål å gå med overskudd eller alt overskudd går inn i driften av barnehagen). I analysene av Foreldreundersøkelsen i barnehagen er det ikke mulig å gjøre samme skille. Der har forskerne skilt mellom private konsern/aksjeselskap og «øvrige private barnehager». I kategorien “øvrige” inngår følgende eiere: Foreldreeiet, stiftelse, menighet/trossamfunn, enkeltperson, pedagogisk/ideologisk organisasjon, bedriftsbarnehage, studentsamskipnad og kvinne- og familieforbund/sanitetsforening. For enkelthets skyld kaller vi likevel disse barnehagene for ideelle i oppsummeringen av funn her. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!