Delrapport 1

Barn med særlige behov i barnehage

Rapporten undersøker tilbudet til barn med særlige behov for hjelp og støtte som går i barnehagen. 

Denne delrapporten fokuserer på utvikling av tilskudd og ressursbruk knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne, samt organisering av tilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne og særlige behov i barnehage. Rapporten ser også på saksbehandlingstid i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og i kommunene.

Rapporten er et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet.

Kommuners organisering av tilbudet

Forskerne finner at en klar overvekt av barn med funksjonsnedsettelse eller særlige behov går i kommunale framfor private barnehager. Rapporten viser for øvrig at andelen barn med særskilte behov som går i kommunal barnehage framfor privat barnehage har blitt mindre siden 2005. Rapporten finner eksempler på kommuner som veileder foreldre til å sende barn med særskilte behov til barnehager hvor kommunen mener kompetansen er best. De viser også til tilfeller hvor det er politiske vedtak om at barn med spesialpedagogisk hjelp skal gå i kommunale barnehager. Opptakspraksis variere, mange kommuner oppgir at det er helt opp til foreldrene å velge hvor deres barn skal gå.

Forskerne finner at det hovedsakelig er to ulike strategier i bruk blant kommunene: en hvor kompetanse gis i visse barnehager, og en hvor kompetansen følger barnet. 

Saksbehandlingstid i kommunen og PPT

Barnehagestyrere, barnehageeiere og PPT-ledere er ganske samstemt og rapporterer om en saksbehandlingstid på 13-14 uker i PPT og kommunen. I datamaterialet forekommer det eksempler på saksbehandlingstid på over et år. Mer folkerike kommuner rapporterer om kortere saksbehandlingstider. Mange kommuner opplever det som vanskelig å vurdere saksbehandlingstiden fordi de opplever at det er store variasjoner fra sak til sak.

Saksbehandlingstid i kommunen etter at sakkyndig vurdering foreligger er i gjennomsnitt mellom 5 og 10 uker. Barnehagestyrere i private barnehager rapporterer om lengre saksbehandlingstid i kommunen. Forskerne mener at dette kan komme av at styrere ofte fatter enkeltvedtak i kommunale barnehager, mens kommunen fatter enkeltvedtak for barn i private barnehager. Videre rapporteres det om at det kan ta lang tid fra kommunen fatter et enkeltvedtak til ressurser settes inn. 

Rapportserie