Elevundersøkelsen 2022 – hovedrapport

Nedgang på alle læringsmiljøindekser

De fleste elever har et godt læringsmiljø. Samtidig viser årets Elevundersøkelse en markant økning i antall elever som opplever mobbing. Den negative utviklingen vi tidligere har sett på 7. trinn, er nå også synlig på 10. trinn og vg1.

Hovedfunn:

  • Elevene skårer jevnt over høyt på de fleste læringsmiljøindeksene.
  • Samtidig er det en negativ utvikling av samtlige læringsmiljøindekser.
  • Resultatene viser en markant øking i elever som opplever mobbing. Analysene viser at de skoler som har hatt en positiv utvikling for læringsmiljøindeksene «faglig utfordring» og «læringskultur og mestring», har lavere andel elever som rapporter om mobbing.
  • Etterdønninger av pandemien og økt bruk av sosiale medier og gaming løftes fram som mulige medvirkende årsaker, men dette må undersøkes nærmere empirisk.

Elevene skårer jevnt over høyt på de fleste læringsmiljøindeksene

I all hovedsak rapporterer elevene gjennom Elevundersøkelsen 2022 at de har et godt læringsmiljø. Særlig opplever de et læringsmiljø preget av trivsel, støtte fra lærer, at foreldre og foresatte støtter opp om skolen, at de får faglige utfordringer, og at de voksne er samkjørte med tanke på reaksjoner på brudd og ordensregler («felles regler»). Læringsmiljøindikatorene elevene skårer dårligst på er «motivasjon», «vurdering for læring», og «elevdemokrati og medvirkning».

Negativ utvikling av samtlige læringsmiljøindekser

Forskerne har sett på utviklingen av læringsmiljøindeksene for elevene på 7. trinn, 10. trinn og vg1. Resultatene viser at det på nærmest samtlige læringsmiljøindekser, er en nedgang. Dette er en utvikling som har vedvart i noen år, men da har den negative utviklingen særlig omfattet 7. trinn og ikke 10. trinn og vg1. Den negative trenden er nå altså synlig også på de høyere trinnene.

Sammenheng mellom læringskultur og andel som rapportere om mobbing

Skoler som har hatt en positiv utvikling i elevenes rapportering om «faglig utfordring», «læringskultur» og «mestring», har en lavere andel elever som rapporterer om mobbing. Sammenhengen forklarer ikke årsaksforholdet, men det å arbeide med god læringskultur, faglig utfordringer og mestring, vil være et viktig verktøy for at elevene skal få et godt og trygt skolemiljø.

Økt mobbing grunnet etterdønninger av pandemien og økt bruk av digitale medier og gaming?

Forskerne kan ikke ut fra datamaterialet i denne rapporten konkludere med hva som er årsaken til hvorfor det er en markant økning av elever som rapporter om mobbing. Etterdønninger av pandemien og følgelig økt bruk av digitale medier og gaming løftes fram som mulig medvirkende årsaker som bør undersøkes empirisk.

Forskerne vil senere i år publisere en rapport som undersøker hvordan utestenging og inkludering i spill og sosiale medier foregår og hvorvidt dette kan påvirke trivsel og tilhørighet i skolen. Hensikten er å bidra til mer kunnskap om mulige årsaker til de endringene i læringsmiljøet, som denne rapporten viser til.

Elevundersøkelsen

Dette er Elevundersøkelsen

Om denne rapporten