1. Innledning

Alle elever skal oppleve at deres læringspotensial verdsettes, og opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte eleven. Selv om elever med stort læringspotensial i utgangspunktet er godt rustet til å prestere bra på skolen, skjer ikke dette uten at de blir identifisert og anerkjent av lærere, har et trygt læringsmiljø og får utfordringer på sitt nivå.1

Hensikten med veilederen er å synliggjøre skolens og skoleeiers handlingsrom for tilrettelegging for elever med stort læringspotensial innenfor gjeldende regelverk.

I denne veilederen vil vi bruke begrepet barn om barn under skolepliktig alder, og begrepet elever om barn og ungdom i grunnskole og videregående opplæring.


1) NOU 2016: 14 s.15

 

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}