Mulighet for å avlegge eksamen for en elev på barnetrinnet

For at eleven skal kunne gå opp til eksamen, må han eller hun fritas fra opplæringsplikten i faget i henhold til opplæringsloven § 2-1. Forutsetningen for et slikt vedtak er at hensynet til barnet tilsier en slik løsning, og at det foreligger en sakkyndig vurdering og skriftlig samtykke fra foreldrene.

Det er kommunen som avgjør om eleven skal fritas fra opplæringsplikten i henhold til opplæringsloven § 2-1. Det vil da også være kommunen som avgjør om eleven kan avlegge eksamen på et høyere trinn. Vi gjør oppmerksom på at vedtaket om fritak kan omgjøres dersom hensynet til eleven tilsier det.

Du kan lese om muligheten for elever på grunnskolen til å ta fag fra videregående opplæring i rundskriv Udir-4-2013.

Regelverket for å ta fag fra videregående opplæring er endret siden vi sendte dette brevet.