Individuell vurdering Udir-5-2016

Innholdet er ikke lenger gyldig

Var gyldig fra 14.07.2016 til 31.07.2020.

Her finner du merknader til regelverket om vurdering i forskrift til opplæringsloven kapittel 3.
Individuell vurdering Udir 2-2020 erstatter dette rundskrivet

31. oktober 2018. Det er fastsatt endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 del VII om fag- og svenneprøven og kompetanseprøven og ordningen med fagbrev på jobb. Vi vil oppdatere rundskrivet så fort vi kan.

29. august 2018. Det er fastsatt endringer om annullering av eksamen i forskrift til opplæringsloven § 3-37 og forskrift til friskoleloven § 3-35.

30. oktober 2017.  Rundskrivet er oppdatert i tråd med endringene i § 3-54 og § 3-55 som Kunnskapsdepartementet fastsatte 20. oktober.

30. mai 2017. Vi har lagt inn en presisering om at elever som får IV i et programfag, må følge privatistordningen i faget.


Merknadene skal gi avklaringer på juridiske spørsmål, og hjelpe deg med å forstå regelverket for vurdering bedre.

Du trenger ikke lese denne teksten fra start til slutt, men slå gjerne opp hvis du lurer på innholdet i en paragraf. Rundskrivet bygger på dagens regelverk, kombinert med tidligere rundskriv og tolkninger, og vi oppdaterer det når regelverket endres. Endringer som ble vedtatt i 2015 er uthevet.

Merknadene gjelder også tilsvarende bestemmelser i forskrift til friskoleloven kapittel 3.

Tips til vurderingspraksis

Rundskrivet er utgått

Innhald

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}