Behandling av klager på standpunktkarakterer i fag

1. Hva kan eleven eller foreldrene klage på?

  • Eleven har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom eleven mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt. Eleven har også rett til å klage dersom eleven ikke har blitt vurdert i faget (vedtak om IV).
  • Eleven kan klage selv, og foreldrene kan klage på vegne av eleven fram til han eller hun fyller 18 år. 
  • Eleven eller foreldrene kan kreve begrunnelse for standpunktkarakteren før de klager.

Det er ikke klagerett på underveisvurderingen

En klage på en standpunktkarakter begrunnet i at eleven ikke har fått den underveisvurderingen han eller hun har krav på fører ikke til at vedtaket oppheves. Dette har sammenheng med at reglene om klage i kapittel 5 handler om sluttvurderinger og ikke underveisvurderinger.

Dersom eleven eller foreldrene mener skolen ikke gir eller har gitt eleven den underveisvurderingen som følger av regelverket, kan de ta dette opp med skolen skriftlig eller muntlig.

Det er likevel nødvendig at rektor i sin uttalelse synliggjør at vurderingsarbeidet på skolen, herunder underveisvurderingen som skal vurderes ved fastsettelsen av standpunktkarakterer i fag, er i samsvar med forskriften.