Voksnes rett til videregående opplæring Udir-2-2008

8. Tilpasset opplæring

Den voksnes opplæring skal tilpasses behovet til den enkelte, jf. opplæringsloven § 4A–3 første ledd. Prinsippet om tilpasset opplæring er også gjort gjeldende for voksne ved at opplæringsloven § 4A-12 viser til opplæringsloven § 1-3. Dette innebærer en rett til tilrettelegging innenfor den ordinære opplæringen. Retten til tilpasset opplæring innebærer ikke en rett til spesialundervisning.

Det er skoleeiers ansvar å tilrettelegge i samsvar med den enkeltes livssituasjon, forutsetninger, evner og behov. Denne tilpasningen skal skje innenfor den særskilt tilrettelagte undervisningen for voksne.

Dette er i første rekke knyttet til tid, sted, lengde, progresjon og at opplæringen bygger på den voksnes formal- og realkompetanse. Det er en skjønnsmessig vurdering som legges til grunn, og det er viktig å se hen til hva den voksne med rimelighet kan kreve av fylkeskommunen.

Som en del av helhetsvurderingen ved tilrettelegging av opplæringens lengde, må fylkeskommunen bl.a. se på hvor lang tid det aktuelle opplæringsløpet tar ifølge Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Fylkeskommunen kan strekke opplæringen ut over lengre tid, for å gi den voksne mulighet til å kombinere opplæringen med for eksempel arbeid, omsorgsoppgaver eller liknende. Fylkeskommunen kan også tilpasse opplæringsmengden og antall timer som tilbys. Det er likevel grenser for hvor lang tid et opplæringsløp kan strekkes ut over, og det er viktig at fylkeskommunene anvender skjønn.

Et eksempel på tilpasning kan være knyttet til kursenes lengde. Kurs for voksne trenger ikke følge skoleåret. Inntaket bør imidlertid tilpasses tidspunktet for eksamen. Fylkeskommunen kan også være fleksibel med undervisningstidspunktet, for eksempel slik at det lar seg kombinere med arbeid.

Spesialundervisning

Voksne har ikke rett til spesialundervisning i videregående opplæring. Dette fremgår av opplæringsloven § 4A–3 og er understreket i Ot. prp. nr. 44 (1999–2000) i merknader til opplæringsloven § 4A–3.

Fylkeskommunene skal gi den voksne et tilpasset opplæringstilbud, men den voksne kan ikke kreve noen av rettighetene i opplæringsloven kapittel 5.

For voksne som er tatt opp på en ordinær videregående opplæring reguleres opplæringsløpet av opplæringsloven § 3–1, og den voksne har samme rettigheter som de øvrige elevene. Dette innebærer blant annet rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5–1.

Voksne som mottar opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A har rett til tilrettelagt undervisning etter opplæringsloven § 4A–3 første ledd.