Voksnes rett til videregående opplæring Udir-2-2008

2. Rett til videregående opplæring for voksne

Opplæringsloven § 4A–3 første ledd første og andre punktum lyder:

Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad rett til vidaregåande opplæring. Første punktum gjeld vaksne frå og med det året dei fyller 25 år.

Utgangspunktet er klart, voksne som har fullført grunnskoleopplæring eller tilsvarende, har etter søknad rett til videregående opplæring.

Alder

Denne retten gjelder fra og med det året personen fyller 25 år.

Voksenretten etter opplæringsloven § 4A-3 inntrer altså når man ikke lenger har rett til videregående opplæring som ungdom etter opplæringsloven § 3-1. Ungdomsretten etter opplæringsloven § 3-1 må tas ut innen det året man fyller 24 år.

Se likevel unntak i opplæringsloven § 3-1 tiende ledd.

Fullført grunnskole, ikke fullført videregående opplæring

Den voksnes rett avhenger av to forhold

  1. at man har fullført grunnskoleopplæring
  2. at man ikke har fullført videregående opplæring.

Når det gjelder spørsmålet om hva som ligger i begrepet «fullført grunnskoleopplæring eller tilsvarende», se forskriften § 6-13, som inneholder vilkår for inntak til Vg1.

Grunnskoleopplæring fra andre land – særskilt om krav om engelsk

For søkere som har grunnskoleopplæring fra andre land, kreves det at opplæringen har vart i minst ni år, jf. forskriften § 6-13 b.

En utenlandsk søker som har gjennomgått grunnskole i sitt hjemland uten å ha hatt engelsk som fag, anses ikke å ha fullført opplæring «tilsvarende» norsk grunnskole.

Dette forhindrer ikke at vedkommende kan ha tilstrekkelig kompetanse i engelsk, og dermed tas inn på bakgrunn av realkompetanse.