Voksnes rett til videregående opplæring Udir-2-2008

1. Fylkeskommunens og statsforvalterens ansvar

Det er viktig at de ulike aktørene kjenner sin rolle og oppfyller pliktene sine slik at den voksne får det tilbudet hun eller han har krav på.

Fylkeskommunen har

Statsforvalteren

  • kan gi hjelp og bistand til fylkeskommunene om forståelsen av regelverket innenfor grunnopplæringen
  • skal behandle klager og føre tilsyn etter opplæringsloven §§ 15–2 og 14-1, jf. § 4A–10
  • har oppgaver i tilknytning til introduksjonsloven.

Siden introduksjonsloven hører under Barne- og likestillingsdepartementet omhandles ikke denne loven her. Vi minner likevel om at denne loven kan ha en nær forbindelse med reglene om voksnes rett etter opplæringsloven kapittel 4A.

Utdanningsdirektoratet er delegert oppgaven med å forvalte regelverket for grunnopplæringen, blant annet opplæringsloven, når det er behov for avklaring på nasjonalt nivå. Dette innebærer blant annet at direktoratet skal sørge for god veiledning om det nasjonale regelverket for grunnopplæringen.