Voksnes rett til videregående opplæring Udir-2-2008

17. Videregående opplæring for voksne uten rett

Fylkeskommunen skal også gi tilbud til voksne uten rett etter opplæringsloven § 4A–3, ifølge opplæringsloven § 13–3. Fylkeskommuner som ikke kan vise til et tilbud for gruppen voksne uten rett oppfyller ikke forpliktelsen i opplæringsloven § 13–3 annet ledd.

Hvilke tilbud voksne uten rett skal gis er opp til fylkeskommunens vurdering. Det kan være hensiktsmessig å gjennomføre en realkompetansevurdering og gi den voksne et tilbud i samsvar med hva denne mangler for å få den ønskede sluttkompetansen.

Fylkeskommunen skal også planlegge det videregående opplæringstilbudet jf. opplæringsloven § 13–3 fjerde ledd. En del av dette ansvaret består også i å vurdere tilbudet til voksne uten rett. Vi understreker imidlertid at tilbudet som gis til voksne uten rett ikke må fortrenge ungdom eller voksne med rett.

Ved inntak til videregående opplæring for voksne skal voksne med rett rangeres foran voksne uten rett, jf. forskriften § 6–49. Der det er begrenset antall plasser skal voksne som har fullført, men ikke bestått videregående opplæring, prioriteres foran voksne som har studie- eller yrkeskompetanse.

Voksne uten rett som er tatt inn på videregående opplæring har samme rettigheter som voksne med rett når fylkeskommunen har gitt dem et tilbud, jf. opplæringsloven § 4A–3 annet ledd. Dette innebærer blant annet at opplæringen skal være gratis. For mer om dette se punkt 10.

Voksne uten rett som er tatt inn til videregående opplæring har rett til å fullføre opplæringsløpet. Denne retten gjelder innen fylkeskommunen. Dersom en voksen uten rett som har begynt på videregående opplæring flytter til en annen fylkeskommune, har ved-kommende ingen ubetinget rett til å fullføre.