Voksnes rett til videregående opplæring Udir-2-2008

16. Klagerett

Voksne har klagerett til statsforvalteren, siden opplæringsloven § 4A–10 fastsetter at bestemmelsene i opplæringsloven § 15–2 kommer til anvendelse. Dette omfatter blant annet klager på

 • enkeltvedtak om inntak
 • enkeltvedtak om tap av retten til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A–9
 • avslag på søknad om videregående opplæring særskilt organisert for voksne.

Kapittel 5 i forskriften, om klage på vurdering, gjelder også for særskilt organisert opplæring for voksne. Dette innebærer blant annet rett til å klage på

 • realkompetansevurdering
 • standpunktvurdering
 • eksamenskarakterer

Forskriften kapittel 5 fastsetter også

 • hvem som har klagerett i § 5–2
 • klagefrister i § 5–5
 • formkrav i § 5–6
 • rett til begrunnelse i § 5–7
 • at statsforvalteren er klageinstans for enkeltvedtak som fattes etter §§ 4-21, 4-25 og 4-36

For de enkeltvedtakene som ikke omfattes av reglene om klageinstans i opplæringsloven § 15–2 eller forskriften kapittel 4 og 5 vil forvaltningslovens regler komme til anvendelse, jf. opplæringsloven § 15–1.

Det betyr at klageinstansen er en instans eller et organ innad i fylkeskommunen. Det vises i denne sammenheng blant annet til forvaltningsloven § 28 om klageinstans.