Om permisjon i forbindelse med behandlingsreise

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Finnmark om permisjon i forbindelse med behandlingsreiser.

Utdanningsdirektoratet viser til henvendelsen vi mottok fra Fylkesmannen i Finnmark den 09.09.15. Spørsmålene knytter seg til permisjon i forbindelse med behandlingsreiser.

Fylkesmannen har mottatt en henvendelse fra en kommune hvor det er elever som har søkt om permisjon fordi de skal på behandlingsreise. Permisjonen vil gå ut over to uker. Kommunen har opplyst at elevene vil få opplæring der de er, blant annet ved den norske skolen på Grand Canaria. Kommunen lurer på om de skal skrive elevene ut av skolen eller om de kan stå registrert på to skoler, hvor nasjonale prøver skal gjennomføres og om elevene kan få innvilget permisjon.

Utdanningsdirektoratets vurdering

Regelen om permisjon fra den pliktige opplæringen gjelder i inntil to uker, jf. opplæringsloven § 2-11. Kommunen kan ikke innvilge permisjon utover to uker ad gangen.

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til offentlig grunnskoleopplæring. Plikten kan ivaretas gjennom en offentlig grunnskoleopplæring eller gjennom annen, tilsvarende opplæring, jf. opplæringsloven § 2-1. For eksempel kan eleven motta opplæring på en frittstående skole. En elev kan ikke være elev ved både en offentlig skole og en skole godkjent etter friskoleloven samtidig. Hvor eleven er registret har betydning for hvem som har ansvaret for opplæringen til eleven.

Når en elev mottar opplæringen sin ved en frittstående skole er det denne skolen som har ansvaret for eleven, for eksempel for gjennomføringen av nasjonale prøver.

I de tilfellene eleven har fått innvilget søknad om behandlingsreise i utlandet1 , mener vi eleven bør beholde skoleplassen sin, slik at eleven er sikret en plass når han/hun kommer tilbake til skolen han/hun var elev ved før behandlingsreisen. Her mener vi hensynet til barnets beste må tilsi at eleven ikke bør risikere å måtte gå på en annen skole når behandlingsoppholdet er over. Dette er også i tråd med vår forvaltningspraksis når det gjelder tilskudd til elever ved friskoler som har vært på behandlingsreise. Her har direktoratet lagt til grunn at elever ved en friskole som har vært på behandlingsreise i utlandet likevel skal være med i elevtellingen for tilskudd, selv om de var på behandlingsreise ved dato for elevtellingen.

Vi vil likevel påpeke at det er den frittstående skolen som vil være ansvarlig for eleven i perioden eleven er tatt inn som elev ved denne skolen.

Vår referanse: 2015/5104


1) Med behandlingsreise i utlandet mener vi behandlingsreiser til utlandet som Seksjon for Behandlingsreiser på Oslo universitetssykehus har ansvaret for og som finansieres gjennom egen post på Statsbudsjettet.