Varsling til foreldre når elev i grunnskolen ikke møter på morgenen

Fylkesmannen i Telemark ønsker å vite hvilke krav som kan stilles til skolen om varsling til foreldre, dersom eleven ikke møter på skolen om morgenen (og skolen ikke allerede har fått beskjed om fravær)?

I grunnskolen skal foreldrene få muntlig eller skriftlig varsling om eleven sitt fravær, jf. forskrift til opplæringsloven § 20 -3 fjerde ledd bokstav a. Med fravær siktes det til fravær som foreldrene ikke har levert skriftlig melding eller annen dokumentasjon til skolen om. Dette vil være fravær hvor eleven/foreldrene ikke har dokumentert årsaken til fraværet, jf. rundskriv Udir -7-2010 om foreldremedvirkning, i merknad til § 20-3 fjerde ledd bokstav a1.

For at foreldrene skal kunne ivareta omsorgsplikten sin er det viktig at foreldrene gis informasjon når skolen har grunn til å tro at foreldrene ikke er kjent med at eleven ikke er på skolen. I rundskrivet sier vi at skolen skal varsle foreldrene snarest mulig. Hvor raskt skolen bør varsle foreldrene vil bero på en konkret vurdering. Dette vil bl.a. avhenge av hvilke rutiner skolen har fastsatt, f.eks. om foreldrene skal melde ifra til skolen om sykefravær samme morgen eller i etterkant.

For ordens skyld minner vi om at skolene kan velge et mer omfattende samarbeid med foreldrene enn det som er fastsatt i regelverket, noe vi er kjent med at enkelte skoler har valgt.