Retten til skyss Udir-2-2019

3. Hvor har eleven rett på skyss fra?

Elevene har ikke nødvendigvis krav på skyss til og fra selve hjemmet. Det følger av forarbeidene til loven5 at det må kunne kreves at eleven går en rimelig distanse frem til en oppsamlingsplass. Hva som er rimelig distanse, avgjøres etter en konkret vurdering der det blant annet legges vekt på alderen til eleven, trafikksikkerhet og hvor fremkommelig veien er. Det er presisert i forarbeidene at skysstilbudet må dekke størstedelen av totaldistansen. Den som er ansvarlig for skyssen må også sørge for at veien til oppsamlingsplassen er forsvarlig.

Elever som får skyss på grunn av funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom vil normalt ha krav på skyss fra selve hjemmet.


5) Ot.prp.nr. 46 (1997-98 s. 85)