Retten til skyss Udir-2-2019

2.4 Funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom

Elever kan ha rett på skyss som følge av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom. Dette er regulert i opplæringsloven § 7-3, og gjelder uten hensyn til avstanden mellom hjemmet og opplæringsstedet. Disse elevene vil også ha rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO) og rett til skyss før skoledagen er over dersom funksjonshemmingen, skaden eller sykdommen gir behov for det. De vil ikke ha rett til skyss til og fra leksehjelp eller i skoleferier.

Det er to vilkår som må være oppfylt for å få rett til skyss etter denne bestemmelsen:

  1. Eleven må ha en funksjonshemming eller en midlertidig skade eller sykdom
  2. Funksjonshemmingen, skaden eller sykdommen må gjøre at eleven/deltakeren har behov for skoleskyss.

Hva er funksjonshemning?

Loven bruker begrepet «funksjonshemming4». Begrepet funksjonshemming fungerer som en rettslig standard. Det betyr at begrepet må tolkes i forhold til den tiden og den sammenhengen det blir brukt i.

Begrepet vil kunne omfatte både varige fysiske og psykiske funksjonsvansker.

Hva er midlertidig skade eller sykdom?

For at en skade eller sykdom skal være midlertidig, må den være forbigående. Dersom skaden eller sykdommen er livslang, vil det i denne sammenhengen regnes som funksjonshemming.

Gjør tilstanden at eleven har behov for skoleskyss?

Det er behovet for skyss som er avgjørende i helhetsvurderingen av elevens rett. Det er ikke et krav om at tilstanden gjør det umulig for eleven å gå til skolen. Spørsmålet er om funksjonshemmingen, skaden eller sykdommen representerer en byrde utover det vanlige på skoleveien. Formålet er å sikre at den enkelte eleven, uavhengig av forutsetninger, får den samme retten til opplæring som andre elever.


4) Tolkningsuttalelse om skyss, reisefølge og tilsyn etter § 7-3 og § 7-4